Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Διμερείς Συνεργασίες


Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.
15/10/2020


Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας ως Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ) και της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, υπεγράφη στις 9/10/2020, στα Γραφεία του Γενικού Λογιστηρίου, με στόχο την προαγωγή και αναβάθμιση της μεταξύ τους συνεργασίας. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν η Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας κ. Ρέα Γεωργίου και η Πρόεδρος της ΕΠΑ κ. Λουκία Χριστοδούλου στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και το Γενικό Λογιστήριο αναγνωρίζοντας ότι οι δημόσιες συμβάσεις αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό τομέα της οικονομίας του τόπου, και ότι η νόθευση των διαγωνισμών είναι ιδιαίτερα επιβλαβής επειδή πλήττει το δημόσιο αίσθημα εμπιστοσύνης στην ανταγωνιστή διαδικασία και γενικότερα υπονομεύει τα οφέλη μιας ανταγωνιστής αγοράς, προχώρησαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Σκοπός αυτού είναι η εδραίωση της συνεργασίας των δυο θεσμών για την αποτελεσματική αποτροπή και ανίχνευση της νόθευσης των δημοσίων συμβάσεων από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις /οικονομικούς φορείς.


Το πρωτόκολλο προβλέπει ανάμεσα σε άλλα:
· Την εκατέρωθεν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στα οποία οι δυο αρχές έχουν αρμοδιότητα.
· Έγκαιρη αμοιβαία πληροφόρηση για οποιοδήποτε ουσιώδες θέμα κριθεί ότι εμπίπτει στη σφαίρα των ενδιαφερόντων των δυο αρχών, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταπολέμησης της καταστρατήγησης και της νόθευσης του ανταγωνισμού.
· Ενημέρωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας από την Επιτροπή, με την έκδοση αποφάσεων, αναφορικά με υποθέσεις που έχουν ως αντικείμενο τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων όπως επίσης και για τυχόν σχετική ευρωπαϊκή ή διεθνή νομολογία που περιέρχεται σε γνώση της.
· Έκδοση εγχειριδίων και εντύπων και διεξαγωγή σεμιναρίων προς το σκοπό της ενημέρωσης των Αναθετουσών Αρχών/Αναθέτοντων Φορέων αναφορικά με το ενδεχόμενο νόθευσης των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων.








  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου