Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο Κύπρου – Δευτεροβάθμια δικαιοδοσία με απόφασή του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 60/2016 ημερομηνίας 6/09/2023, απέρριψε την έφεση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
12/09/2023


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, στις 6/09/2023 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 60/2016 με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής «ΑΤΗΚ»).

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφαση υπ’ αριθμ.2019/2012 ημερομηνίας 25/07/2016 είχε απορρίψει το σύνολο των λόγων ακύρωσης, επικυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής με αρ. 47/2012.

Στην απόφαση του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ.60/2016 ημερομηνίας 6/09/2023, το Δικαστήριο εξετάζοντας τον ισχυρισμό που τέθηκε επί του λόγου έφεσης ότι η Επιτροπή δεν είχε εξουσία επιβολής προστίμου μετά την πάροδο 5 ετών, με παραπομπή σε προηγούμενη απόφασή του, ήτοι στην έφεση κατά απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου Πφάιζερ κ.α. ν. ΕΠΑ, υπ’ αριθμό 89/2016, υιοθέτησε το ακόλουθο σκεπτικό: «Κρίνουμε – σε συμφωνία με το πρωτόδικο δικαστήριο – πως το διάστημα που η υπόθεση εκκρεμούσε ενώπιον του Δικαστηρίου ορθά θεωρήθηκε, για σκοπούς καθορισμού του χρόνου, ως αναστέλλον την παραγραφή […]». Επίσης ανέφερε ότι «[…] Ακριβώς, η επίκληση του Άρθρου 25(1) ήταν εύλογη, επειδή το Άρθρο 41 δεν περιείχε οποιαδήποτε αναφορά για την επίδραση της ύπαρξης δικαστικής διαδικασίας στο θέμα του χρόνου.», καθώς κι ότι «Είναι γεγονός πως η τροποποίηση η οποία συνετελέσθη το 2014, στο Άρθρο 41 του Νόμου, στην ουσία εμπεριέχει πλέον τη ρήτρα της διακοπής της προθεσμίας ενόψει εκκρεμούσης διαδικασίας. Πλην όμως δεν θεωρούμε ότι η τροποποίηση αναιρεί την ορθότητα της πρωτόδικης προσέγγισης […]»
.
Ως προς τον λόγο έφεσης περί έλλειψης δέουσας έρευνας κ.α. συναφών λόγων, το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε ότι: «[…] η Επιτροπή εξέτασε ενδελεχώς και σε όλες τις παραμέτρους που αφορούσαν το ενώπιόν της ζήτημα και η προσβαλλόμενη απόφαση λήφθηκε σύμφωνα με το Νόμο και τα γεγονότα που κάλυπταν την υποβληθείσα καταγγελία.»

Τέλος, το Δικαστήριο απέρριψε και τον λόγο έφεσης ότι το επιβληθέν πρόστιμο στην Εφεσείουσα ύψους €130.000 ήταν παράνομο και/ή αντισυνταγματικό και/ή δεν έλαβε υπόψη τις περιστάσεις και/ή ήταν υπερβολικό. Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο σημείωσε ότι: «[…] ορθά διαπιστώθηκε πρωτοδίκως ότι όλοι οι σχετικοί παράγοντες λήφθηκαν υπόψη από την Επιτροπή […]» επισημαίνοντας πως «[…] η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα επιβολής προστίμου μέχρι 10% του κύκλου εργασιών της Εφεσείουσας […]»

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή με την απόφασή της ημερομηνίας 8/10/2012 η οποία κοινοποιήθηκε στην αιτήτρια με επιστολή της καθ' ης η αίτηση ημερομηνίας 23.10.2012 (και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 9.11.2012) είχε ομόφωνα αποφασίσει ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(β) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ.13(Ι)/2008, από μέρους της ΑΤΗΚ, ως αποτέλεσμα της άρνησής της να παρέχει απευθείας πρόσβαση στο Κέντρο Αποστολής Γραπτών Μηνυμάτων SMSC της, μαζί με όλες τις συναφείς υπηρεσίες που είναι απαραίτητες ώστε η καταγγέλλουσα να είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες σύντομων γραπτών μηνυμάτων προστιθέμενης αξίας (Premium SMS), είτε με την χρέωση να γίνεται με την αποστολή του μηνύματος (mobile origination) είτε με την χρέωση να γίνεται με τη λήψη/τερματισμό του μηνύματος (mobile termination), στους συνδρομητές της ΑΤΗΚ.

Αντικείµενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υπέβαλε η εταιρεία THUNDERWORX (τώρα PRIMETEL PLC) στην Επιτροπή στις 7/04/2004 εναντίον της ΑΤΗΚ, για καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει η ΑΤΗΚ στην παροχή της απαραίτητης υποδομής και υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η παροχή γραπτών μηνυμάτων αξίας στο καταναλωτικό κοινό (Premium SMS) από ανεξάρτητους παρόχους, κατά παράβαση του άρθρου 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207(Ι)/1989, ως ίσχυε τότε.

Οι παραβάσεις αφορούσαν την περίοδο, από τις 26 Ιουνίου 2002, ήτοι όταν αρχικά ζητήθηκε η παροχή της εν λόγω διευκόλυνσης έως και τον Ιούνιο 2005, οπόταν και υπεγράφη Συμφωνία μεταξύ της ΑΤΗΚ και της καταγγέλλουσας για την παροχή της εν λόγω διευκόλυνσης. Ως αποτέλεσµα της στοιχειοθετηµένης παράβασης του άρθρου 6(1)(β) του Νόμου, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιµο στην ΑΤΗΚ συνολικού ύψους €130.000.

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 60/2016 του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. (http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/436CA46A6462E0B4C2258A280021CBAB?OpenDocument)

Σχετικές αποφάσεις

Η απόφαση υπ’ αριθμόν 2019/2012 του Διοικητικού Δικαστηρίου
(http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/5DEA6A87AA55A47EC2257FFC002E6708?OpenDocument).

H απόφαση ΕΠΑ 47/2012
(http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/B34695688D1D176FC2257EA600274656?OpenDocument) – Καταγγελία της εταιρείας Thunderworx Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ (Αρ. Φακέλου 11.17.64/2005, ηµερ. Απόφασης 8/10/2012).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
12/09/2023.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου