Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Γνωστοποίηση πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τις εταιρείες Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., Commercial Value Α.Α.Ε και Universal Bank Public Ltd
03/01/2007


Την 1 Δεκεμβρίου 2006, η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε γνωστοποίηση εκ μέρους των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. και Commercial Value Α.Α.Ε., προτεινόμενης συγκέντρωσης αναφορικά με την διατυπωθείσα εκούσια δημόσια πρόταση των εν λόγω εταιρειών για απόκτηση κατά ελάχιστο του 20% και κατά μέγιστο του 50% πλέον μίας μετοχής του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Universal Bank Public Ltd.

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

- Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α: ασφαλιστικές υπηρεσίες στον Κλάδο Ζωής και στο Γενικό Κλάδο και ειδικότερα δραστηριοποίηση στους κλάδους Προσωπικών Ατυχημάτων, Ασθενείας, Αυτοκινήτων, Σιδηροδρομικών Οχημάτων, Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων, Πυρός και Στοιχείων της Φύσης, Λοιπών Ζημιών Αγαθών, Γενικής Αστικής Ευθύνης και παντός άλλου είδους ασφάλειες.

- Commercial Value Α.Α.Ε: ασφαλιστικές υπηρεσίες στον Κλάδο Ζωής και στο Γενικό Κλάδο στην Ελλάδα.

- Universal Bank Public Ltd: τραπεζικές και χρηματοοικονομικών υπηρεσίες.

Με βάση όλα τα ενώπιον της στοιχεία, η ΕΠΑ μέσω της Υπηρεσία της θα προχωρήσει στην προκαταρτική αξιολόγηση της πράξης και ετοιμασία σχετικής έκθεσης προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει σχετικά, μέσα στα πλαίσια των προθεσμιών που της παρέχουν οι Νόμοι περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων 1999-2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου