Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1) (β) του Νόμου και του άρθρου 101 (1) στοιχ.β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
05/12/2022


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι μετά από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, ομόφωνα αποφάσισε, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 18(1) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2022 να κινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης εναντίον του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ), αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ.β’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και προς τούτο του κοινοποίησε σχετική Έκθεση Αιτιάσεων.

Η πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση αφορά τις ενέργειες του ΠΙΣ γενικότερα, και ειδικότερα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ημερομηνίας 27/10/2018, καθώς και τις προγενέστερες και μεταγενέστερες αποφάσεις του ως «ένωση επιχειρήσεων» και αριθμού μελών αυτού, με τις οποίες τα Μέλη του ΠΙΣ και κατ’ επέκταση οι Επιστημονικές εταιρείες είτε καλούνταν είτε προτρέπονταν από την ηγεσία του, να μην συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ εκτός και εάν γίνονταν αποδεκτές οι προϋποθέσεις που είχαν τεθεί και κοινοποιηθεί στον ΟΑΥ και στον Υπουργό Υγείας.

Η Επιτροπή εκ πρώτης όψεως κατέληξε ότι η απόφαση του ΠΙΣ ως ένωσης επιχειρήσεων υπό την έννοια του Νόμου, απορρέουσα τόσο από την απόφαση του συλλογικού οργάνου του, ήτοι της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 27/10/2018, όσο και από τις προγενέστερες αλλά και μεταγενέστερες αποφάσεις και γενικότερα τις ενέργειες του ΠΙΣ και αριθμού μελών αυτού, αναφορικά με τη μη συμμετοχή των ιατρών στο ΓεΣΥ, αποτελεί ένα είδος «αποκλεισμού» προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί οι όροι και/ή προϋποθέσεις που έθετε ο ΠΙΣ στις διαπραγματεύσεις σε σχέση με το προτεινόμενο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Ειδικότερα, η Επιτροπή εκ πρώτης όψεως έκρινε ότι ο περιορισμένος αριθμός εγγραφών ιατρών (προσωπικών και ειδικών ιατρών) στο εθνικό σύστημα υγείας, περιόρισε τη διάθεση υπηρεσιών φροντίδας υγείας από τους ιατρούς στους τελικούς καταναλωτές, αφού η μειωμένη συμμετοχή των ιατρών στο ΓεΣΥ επηρέασε την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

Συνακόλουθα, η Επιτροπή έκρινε, εκ πρώτης όψεως, πως οι ενέργειες και αποφάσεις του ΠΙΣ είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας και συνίσταντο στον περιορισμό ή στον έλεγχο της διάθεσης ή/και παροχής υπηρεσιών, από την 1/1/2018 έως τις 11/6/2019, κατά παράβαση του άρθρου 3(1) (β) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ.β’ της ΣΛΕΕ.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα των υποθέσεων, αλλά και ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές παρατηρήσεις του εμπλεκόμενου μέρους και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στο εμπλεκόμενο μέρος και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 26(2)(ια) του Νόμου.


Σημειώσεις:

1. Η Επιτροπή αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 18 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.


2. Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους, συνοδευόμενη με υποστηρικτικά στοιχεία ή έγγραφα, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 40 και 41.

3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης Έκθεσης Αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

4.Ο καταρτισμός της Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό στάδιο. Στην Έκθεση Αιτιάσεων ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας και οι αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

5. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία για εξέταση παραβάσεων ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλομένων δυνάμει του Νόμου ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδομένους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής:


(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου δικηγόρου ή αντιπροσώπου μαζί με τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή αντιπρόσωπο,
(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου δικηγόρου ή αντιπροσώπου μαζί με τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή αντιπρόσωπο,
(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας, αυτοπροσώπως, ή διά εξουσιοδοτημένου δικηγόρου ή αντιπροσώπου, ή αυτοπροσώπως μαζί με τον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο ή αντιπρόσωπο.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου