Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited από την Τράπεζα Eurobank A.E.
19/09/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Bank Public Company Limited από την Τράπεζα Eurobank A.E..

H Τράπεζα Eurobank A.E. είναι ανώνυμη εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η Τράπεζα Eurobank A.E. δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της θυγατρικής της Eurobank Cyprus Ltd, η οποία είναι Κυπριακή ιδιωτική εταιρεία αδειοδοτημένη ως πιστωτικό ίδρυμα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Η Eurobank Cyprus Ltd δραστηριοποιείται κυρίως στις ακόλουθες υπηρεσίες: επιχειρηματική τραπεζική, υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζική διεθνών επιχειρήσεων, διεθνείς αγορές και affluent banking. Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Eurobank Cyprus περιλαμβάνουν υπηρεσίες αποδοχής καταθέσεων πελατών και παροχής χορηγήσεων κυρίως σε εταιρικούς πελάτες καθώς επίσης και υπηρεσίες θεματοφυλακής σε πελάτες λιανικής τραπεζικής και θεσμικούς πελάτες. Η Eurobank Cyprus παρέχει επίσης υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Διαχειριστές Εναλλακτικών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου.

Η Hellenic Bank Public Company Limited είναι δημόσια εταιρεία, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Hellenic Bank Public Company Limited προσφέρει βασικές τραπεζικές υπηρεσίες καταθέσεων και χορηγήσεων σε πελάτες λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής. Επιπρόσθετα, η Hellenic Bank Public Company Limited, μέσω των θυγατρικών της, παρέχει υπηρεσίες ασφαλειών γενικού κλάδου και ασφαλειών ζωής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου