Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Thome Group Holding Ltd από την OSM Maritime Partners Ltd και την OCM Luxembourg OSM Holdings S.à.r.l., μέσω της OMH Optimum Maritime Holdings Limited
19/09/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Thome Group Holding Ltd από την OSM Maritime Partners Ltd και την OCM Luxembourg OSM Holdings S.à.r.l., μέσω της OMH Optimum Maritime Holdings Limited.

Η OSM Maritime Partners Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η κύρια δραστηριότητα της OSM Maritime Partners Ltd είναι η κατοχή επενδύσεων.

Η OCM Luxembourg OSM Holdings S.à.r.l. είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η OCM Luxembourg OSM Holdings S.à.r.l. είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική των κεφαλαίων που διαχειρίζεται και συμβουλεύει εταιρεία που αποτελεί παγκόσμιο διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων.

Η OMH Optimum Maritime Holdings Limited είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η OMH Optimum Maritime Holdings Limited είναι από κοινού ελεγχόμενη εταιρεία της OSM Maritime Partners Ltd και της OCM Luxembourg OSM Holdings S.à.r.l.. Η εν λόγω εταιρεία δεν έχει δικές τις δραστηριότητες αλλά διαθέτει θυγατρικές εταιρείες με δραστηριότητες σχετικές με την διαχείριση πλοίων.

Η Thome Group Holding Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Η Thome Group Holding Ltd δραστηριοποιείται στην τεχνική διαχείρισης πλοίου, στην διαχείριση πληρώματος και στις ναυτιλιακές υπηρεσίες.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου