Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τις εταιρείες The Cyprus Cement Public Company Ltd. και Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ. μέσω Συμφωνίας Πλαίσιο ημερ. 9-3-2007
26/03/2007


Στις 16 Μαρτίου 2007, η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) έλαβε κοινοποίηση εκ μέρους των εταιρειών The Cyprus Cement Public Company Ltd. και Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ. αναφορικά με προτεινόμενη συγκέντρωση μέσω συμφωνίας πλαίσιο ημερ. 9-3-2007.

Με την προτεινόμενη συγκέντρωση η εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ επιδιώκει να αναλάβει τη διαχείριση των εργασιών της εταιρείας The Cyprus Cement Public Company Ltd που αφορούν την παραγωγή και την διάθεση τσιμέντου και να αποκτήσει τον έλεγχο των σχετικών θυγατρικών αυτής που δραστηριοποιούνται στην αγορά παραγωγής και διάθεσης σκυροδέματος και λατόμευσης ασβεστολιθικού ψαμμίτη και πώλησης άμμου. Μελλοντικά προβλέπεται η σταδιακή μείωση ή/και τερματισμός της παραγωγής τσιμέντου από την εταιρεία The Cyprus Cement Public Company Ltd. με τη λειτουργία υπερσύγχρονης μονάδας στο Βασιλικό από την Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ .

Οι δραστηριότητες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων είναι:

— The Cyprus Cement Public Company Ltd.
Το συγκρότημα της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Εταιρεία Λτδ. δραστηριοποιείται στο τομέα της παραγωγής και διάθεσης τσιμέντου μέσω της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων Δημόσια Εταιρεία Λτδ, στο τομέα της λατόμευσης ασβεστολιθικού ψαμμίτη και πώλησης άμμου μέσω των Λατομεία Λατούρος Λτδ και Elmeni (latomia) Ltd, στο τομέα παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος μέσω της Athinodorou Beton Ltd., μεταφοράς πρώτων υλών για την κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος μέσω της Athinodorou Beton- Transport Ltd. και μέσω της Athinodorou Beton- Estates Ltd. με την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας. Επίσης το συγκρότημα μέσω θυγατρικών εταιρειών δραστηριοποιείται στο τομέα των επιχειρήσεων εξαρτώμενων από το τουρισμό.

— Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ.
Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ. δραστηριοποιείται στο τομέα της παραγωγής και διάθεσης τσιμέντου και μέσω των εταιρειών A.E.Σ. Ατλας έτοιμο Σκυρόδεμα Λτδ και Εστία Έτοιμο Σκυρόδεμα Λτδ στο τομέα της παραγωγής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος. Επίσης μέσω της Λατομεία Πύργων Λτδ δραστηριοποιείται στο τομέα της λατόμευσης και εμπορίας αδρανών υλικών.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου