Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


16. Μπορώ να χρησιμοποιήσω απόφαση της Επιτροπής σε περίπτωση αγωγής για αποζημίωση;

Τελεσίδικη απόφαση της Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ από μέρους επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δύναται να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο υπέστη ζημιά που προκλήθηκε από την παράβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αγωγών Αποζημίωσης για Παραβάσεις του Δικαίου του Ανταγωνισμού Νόμου.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου