Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη The Blackstone Group Inc. της Diamondback Acquisition, Inc., μέσω των Spark Topco Inc. και Spark Acquisition Sub Inc.
07/01/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η The Blackstone Group Inc., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί, μέσω των Spark Topco Inc. και Spark Acquisition Sub Inc., στην απόκτηση της Diamondback Acquisition Inc..

Η The Blackstone Group Inc., αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων.

H Spark Topco Inc. και η Spark Acquisition Sub Inc. είναι εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες συστάθηκαν για να ενεργήσουν ως αγοραστές για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης και δεν είχαν οποιεσδήποτε προηγούμενες δραστηριότητες. Οι εν λόγω εταιρείες ανήκουν έμμεσα στη The Blackstone Group Inc.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Diamondback Acquisition, Inc., ιθύνουσα εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ντελάγουεαρ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο Στόχος, μέσω των θυγατρικών του, δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένου λογισμικού διαχείρισης κινδύνων και συναφών υπηρεσιών πληροφορικής με έμφαση στο Περιβάλλον, στην Κοινωνία και στην Εταιρική Διακυβέρνηση («ESG»), στην Απόδοση και Λειτουργικό Κίνδυνο, και στη Διαχείριση Προϊόντων (provider of integrated risk management software and related information services with a focus on Environmental, Social, and Corporate Governance ("ESG"), Performance and Operational Risk, und Product Stewardship)  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου