Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd
07/05/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd από τη Hellenic Bank Public Company Ltd.

Hellenic Bank Public Company Ltd είναι δημόσια εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Hellenic Bank Public Company Ltd είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 ως 2019, ως τροποποιείται από καιρό σε καιρό, το οποίο εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, ο οποίος αποτελείται από την Hellenic Bank Public Company Ltd και τις θυγατρικές της, μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στις τραπεζικές υπηρεσίες, στην παροχή προσωπικών και επιχειρηματικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και επίσης ελέγχει εταιρείες ειδικού σκοπού που κατέχουν ακίνητα που αποκτήθηκαν από την Ελληνική Τράπεζα, μέσω διαδικασιών εκτέλεσης ή πληρωμής έναντι πιστωτικών δικαιωμάτων που απορρέουν από ενυπόθηκα δάνεια (debt to asset swaps).

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd, η οποία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd είναι κοινοπραξία (joint venture) μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζας και της American Life Insurance Company (μέσω της MetLife Services Cyprus), η οποία συστάθηκε και ξεκίνησε εργασίες το 2000 και δραστηριοποιείται στην παροχή ασφαλιστηρίων συμβολαίων ζωής, περιλαμβανομένων και ασφαλειών ατυχημάτων και υγείας.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017