Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Diapo Ltd από τη Foodlink (Cyprus) Ltd
16/01/2018


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Diapo Ltd από την Foodlink (Cyprus) Ltd.

Η Foodlink (Cyprus) Ltd, είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής. Η εν λόγω εταιρεία είναι μια από τις θυγατρικές της Ελληνικής Δημόσιας Εταιρείας Foodlink S.A. του ομίλου εταιρειών FDL που παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η Diapo Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και δραστηριοποιείται στον κλάδο της διανομής και αποθήκευσης προϊόντων. Η εν λόγω εταιρεία εξυπηρετεί την εφοδιαστική αλυσίδα εμπορικών εταιρειών και προσφέρει διαχείριση προϊόντων σε τέσσερις θερμοκρασιακές ζώνες, ήτοι κατάψυξης, συντήρησης, κλιματισμού και περιβάλλοντος.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4)(α) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου 83(I)/2014.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου