Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Ανακοίνωση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού σε σχέση εφαρμογής του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 Ν. 17(Ι)/2013 και των προβλεπόμενων μέτρων εξυγιάνσης
05/08/2013


Με αφορμή δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου καθώς και δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου Ν. 22(Ι)/1999 (στο εξής ο «Νόμος») από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στην περίπτωση της εφαρμογής του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 Ν. 17(Ι)/2013 (στο εξής ο «Περί Εξυγίανσης Νόμος») και των προβλεπόμενων σε αυτόν μέτρων εξυγίανσης, η Επιτροπή επισημαίνει τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως η μεταφορά των εργασιών και στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας στην Τράπεζα Κύπρου έγινε στο πλαίσιο της εφαρμογής του Περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμου του 2013 Ν. 17(Ι)/2013 Νόμου η Επιτροπή μελέτησε επισταμένως τις πρόνοιες του ως άνω Νόμου.

Με βάση τα πορίσματα της μελέτης αυτής, η Επιτροπή παρατηρεί ότι στο άρθρο 31 του Περί Εξυγίανσης Νόμου προνοείται ότι «Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις διατάξεις των Περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμων του 1997 έως 2011, των Περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2013, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου έρχεται σε αντίθεση με τον παρόντα Νόμο.» (δική μας η υπογράμμιση).

Επιπρόσθετα, στο άρθρο 3(2)(η) του Περί Εξυγίανσης Νόμου αναφέρεται ότι «3(2) Κατά τη λήψη και εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), εφαρμόζονται οι πιο κάτω γενικές αρχές: […] (η). δεν δημιουργείται σύγκρουση με το κοινοτικό πλαίσιο για τις δημόσιες ενισχύσεις και τους κανόνες ανταγωνισμού.» (δική μας η υπογράμμιση).

Επιπλέον, το άρθρο 9(8)(δ) του περί Εξυγίανσης Νόμου, θέτοντας περιορισμούς στη διαδικασία πώλησης εργασιών, αναφέρει ότι «Η διαδικασία που προνοείται στο εδάφιο (7) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: […] (δ) δεν προσφέρει τυχόν αθέμιτο πλεονέκτημα σε δυνητικό αγοραστή». Επισημαίνεται ότι το εν λόγω άρθρο 9(7) αναφέρει "Η Αρχή Εκυγίανσης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για να τεθούν σε πώληση τα περουσιακά στοιχεία, δικαιώματα ή υποχρεώσεις που η Αρχή Εξυγίανσης σκοπέυε να μεταφέρει".

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, η Επιτροπή δε δύναται να ενεργήσει με βάση τις σχετικές εξουσίες τις οποίες έχει δυνάμει του Περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Ν. 13(Ι)/2008 Νόμου και του Περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου Ν. 22(Ι)/1999.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι μέχρι σήμερα ενέργειές της αποτελούν πλήρη συμμόρφωση με την εκπεφρασμένη βούληση του Νομοθέτη όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 31 του Περί Εξυγίανσης Νόμου.

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

5 Αυγούστου 2013
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου