Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Προκηρύξεις


Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
29/10/2015


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για τη μίσθωση υπηρεσιών ενός νομικού συμβούλου για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με περαιτέρω δικαίωμα ανανέωσης για δώδεκα (12) μήνες και επιπρόσθετο δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη δώδεκα (12) μήνες (σύνολο τριάντα έξι (36) μήνες).

Η περίοδος διάθεσης εγγράφων διαγωνισμού και υποβολής προσφορών θα ισχύει μέχρι και τις 30/11/2015 και ώρα 14:00.

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να λάβουν αντίγραφο των εγγράφων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση, μέσα από το χώρο του συγκεκριμένου Διαγωνισμού στο Σύστημα (www.eprocurement.gov.cy).

Τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εισηγήσεις, σχόλια ή/και παρατηρήσεις σχετικά με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού, υποβάλλονται από τους Ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς μέσω της σχετικής λειτουργίας του Συστήματος (www.eprocurement.gov.cy), στο χώρο του Διαγωνισμού.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

29/10/2015  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου