Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ηλεκτρονική Διεύθυνση Επικοινωνίας για σκοπούς του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (83(Ι)/2014)
21/09/2021


Σύμφωνα με την παράγραφο (2)(γ) του Παραρτήματος ΙΙΙ του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (83(Ι)/2014) (εφεξής ο «Νόμος»), «Ο υπόχρεος προς κοινοποίηση οφείλει να υποβάλλει στα γραφεία της Επιτροπής τόσο σε έντυπη (δύο (2) αντίγραφα) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα έγγραφα της κοινοποίησης.»

Για σκοπούς κοινοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων καθώς και οποιαδήποτε σχετική αλληλογραφία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, καλείστε όπως χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση mergers@competition.gov.cy, η οποία θα αποτελεί τη γενική διεύθυνση επικοινωνίας για τα θέματα συγκεντρώσεων. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση chairman@competition.gov.cy.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου