Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Aνακοίνωση αναφορικά με τις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες της ΕΠΑ
02/07/2007


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ( ΕΠΑ) υπενθυμίζει τις πρόνοιες του Νόμου 207/89 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ( στο εξής ο Νόμος) αναφορικά με την παρακώλυση, τον περιορισμό, ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην περίπτωση που επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένη αγορά προϊόντος και/ή υπηρεσιών με σύμπραξη και/ή εναρμονισμένη πρακτική διακόψουν και/ή ενεργήσουν επιλεκτικά και/ή αρνηθούν να προσφέρουν το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές.

Παράλληλα η ΕΠΑ υπενθυμίζει ότι ενδεχομένως να δημιουργείται πρόβλημα παρακώλυσης, περιορισμού, ή νόθευσης του ανταγωνισμού, στην περίπτωση που επιχείρηση ή επιχειρήσεις με δεσπόζουσα θέση σε συγκεκριμένη αγορά προϊόντος και/ή υπηρεσιών ενεργήσουν επιλεκτικά και/ή αρνηθούν να προσφέρουν το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους καταναλωτές.

Η ΕΠΑ ως ανεξάρτητη αρχή του κράτους, θεσμικά κατοχυρωμένη, είναι αποκλειστικά αρμόδια μεταξύ άλλων να εξετάζει στη βάση των προνοιών των άρθρων 4 και 6 του Νόμου, αφενός τις συμπράξεις επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση τον περιορισμό, ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, και αφετέρου την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης επιχείρησης ή επιχειρήσεων στην αγορά προϊόντος και υπηρεσιών με σκοπό την διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών, του υγιούς ανταγωνισμού και της ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης στην αγορά.

Η ΕΠΑ στην περίπτωση τέτοιων πρακτικών και συμπεριφορών εκ μέρους επιχειρήσεων, είναι υπόχρεη να ασκήσει τις εκ του Νόμου αρμοδιότητες της ώστε να συμβάλει στην προαγωγή του δημόσιου συμφέροντος και στη διασφάλιση των συμφερόντων όλων των καταναλωτών.

Σημειώνεται η ενέργεια του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας να υπενθυμίσει στους υπαλλήλους της, την υποχρέωση τους, να εξυπηρετούν όλα ανεξαίρετα τα τραπεζικά ιδρύματα  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου