Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ αναφορικά με τον καθορισμό των κριτήριων για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, δυνάμει του άρθρου 23Α(2) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014
23/06/2014


H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 23Α(2) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 23/6/2014 μέχρι τις 23/7/2014, τα προτεινόμενα κριτήρια για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Σκοπός της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να καλέσει ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και/ή προτάσεις σχετικά με τα προτεινόμενα κριτήρια στη βάση των οποίων η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού προτίθεται να εξετάζει κατά προτεραιότητα τις υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 3 και/ή 6 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014, και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τα υπό αναφορά κριτήρια προτεραιότητας και αφετέρου για να εκφράσουν τυχόν σχόλια, παρατηρήσεις και/ή προτάσεις.

Θα γίνονται δεκτά μόνο γραπτά σχόλια, παρατηρήσεις και/ή προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι τις 12:00 μ.μ. στις 23/7/2014 το αργότερο. Τα σχόλια, παρατηρήσεις και/ή προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις πιο κάτω διευθύνσεις:

odroussioti@competition.gov.cy και aaristodemou@competition.gov.cy

Επιπρόσθετα της ηλεκτρονικής υποβολής των σχολίων, παρατηρήσεων και/ή προτάσεων, όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν τούτα είτε μέσω φαξ είτε ταχυδρομικώς υπό την προϋπόθεση ότι ο φάκελος φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και τις 23/7/2014.

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού

Λεωφόρος Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory

2018 Στρόβολος, Λευκωσία

Φαξ 22304944


Συνοδευτικά έγγραφα

Το παρόν συνοδεύεται από το κείμενο με τα κριτήρια για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Τα κριτήρια για την κατά προτεραιότητα εξέταση υποθέσεων από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (www.competition.gov.cy ).

Υπεύθυνος Λειτουργός

Ο υπεύθυνος λειτουργός από τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι:

Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου
Ανώτερη Λειτουργός
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Τηλ. 22606609
Φαξ 22304944
Email odroussioti@competition.gov.cy  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου