Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Εφετείο με απόφασή του στην Έφεση αρ. 127/2019 ημερομηνίας 6/2/2024, αποφάσισε ότι η Έφεση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού επιτυγχάνει.
23/02/2024


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι στις 6/2/2024 το Εφετείο εξέδωσε απόφαση στην Έφεση αρ. 127/2019 με την οποία αποφάσισε ότι η Έφεση της Επιτροπής σε σχέση με την ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή αρ. 741/2013 ημερομηνίας 10.6.2019 επιτυγχάνει και η πρωτόδικη απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου παραμερίζεται.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφαση του στην Προσφυγή αρ. 741/2013 ημερομηνίας 10/6/2019, είχε αποδεχθεί τον λόγο ακύρωσης της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») που αφορούσε στην μη πλήρωση της προϋπόθεσης της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης λόγω υπερβολικής τιμής και κατ’ επέκταση στο ότι δεν παραβιάστηκε το άρθρο 6(1)(α) του Ν.13(Ι)/2008. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Δικαστήριο στην πρωτόδικη απόφασή του ανέφερε ότι απαιτείτο αιτιολογία, από πλευράς της Επιτροπής, ως προς το γιατί μία συγκριτική ανάλυση αγοράς δεν θα εξυπηρετούσε την ανάγκη για ασφαλέστερη κατάληξη, για τον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης της Επιτροπής, κι ότι η αιτιολογία που είχε δοθεί από την Επιτροπή ότι δεν μπορούσε να γίνει σύγκριση τιμών, ως μεθοδολογία αξιολόγησης του κατά πόσο η επιβληθείσα τιμή, από πλευράς της ΑΤΗΚ, ήταν υπερβολική, δεν ήταν ικανοποιητική.

Η Επιτροπή αμφισβήτησε την ορθότητα της πρωτόδικης κρίσης στην εν λόγω Προσφυγή με την καταχώριση σχετικής Έφεσης με αρ. 127/2019 και την προβολή τριών Λόγων Έφεσης, ήτοι˙ (1) ότι λανθασμένα κρίθηκε από το πρωτόδικο Δικαστήριο ότι δεν ήταν ικανοποιητική η αιτιολογία που δόθηκε από την Επιτροπή ότι δεν μπορούσε να γίνει σύγκριση τιμών για σκοπούς στοιχειοθέτησης της ύπαρξης αθέμιτων τιμών, (2) ότι λανθασμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο αποφάσισε την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής λόγω έλλειψης αιτιολογίας για τη μη δυνατότητα της Επιτροπής να προβεί σε σύγκριση τιμών επειδή η στοιχειοθέτηση της παράβασης περί αθέμιτων τιμών είχε γίνει στη βάση άλλης νόμιμης μεθόδου, και (3) ότι λανθασμένα το πρωτόδικο Δικαστήριο θεώρησε ότι η Επιτροπή όφειλε να αναφερθεί στο θεμιτό όριο περιθωρίου κέρδους.

Από πλευράς της ΑΤΗΚ καταχωρήθηκε Αντέφεση με την οποία προβλήθηκαν τέσσερεις Λόγοι Αντέφεσης, οι οποίοι απορρίφθηκαν στην ολότητα τους από το Εφετείο με παραπομπή στα αποφασισθέντα από το Πρωτόδικο Δικαστήριο.

Στην απόφασή του στην Έφεση αρ. 127/2019, ημερομηνίας 6/2/2024, το Εφετείο σημείωσε ότι η Επιτροπή, είχε επιλέξει τη μεθοδολογία της σύγκρισης της τιμής πώλησης με το κόστος παραγωγής, ώστε να προκύψει το ύψος του περιθωρίου κέρδους, και είχε κρίνει ότι η τιμή δεν ήταν δίκαιη κατ’ απόλυτη έννοια, ήτοι αφ’ εαυτής. Σχετικά, το Εφετείο έκρινε ότι η Επιτροπή είχε την ευχέρεια να επιλέξει τη μεθοδολογία που ακολούθησε για σκοπούς διαπίστωσης του υπερβολικού ή αθέμιτου της τιμής αφ’ εαυτής, αφού συγκριθεί η τιμή πώλησης του προϊόντος με το κόστος παραγωγής του. Συνεπώς, το Εφετείο ανέφερε ότι δεν θα απασχολείτο με το αν είχε υποχρέωση η Επιτροπή να αιτιολογήσει την επιλογή της όποιας μεθοδολογίας ήθελε ακολουθήσει, αφ’ ης στιγμής η Επιτροπή είχε παραθέσει σχετική αιτιολογία για την επιλογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Επίσης, το Εφετείο επισήμανε ότι η γενική αναφορά της ΑΤΗΚ ότι «Η αδυναμία σύγκρισης καθιστά οποιαδήποτε επακόλουθη θέση άκρως εσφαλμένη αφού δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης» χωρίς περαιτέρω εξειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση των στοιχείων εκείνων που είτε η ίδια είχε παρουσιάσει ενώπιον της Επιτροπής, είτε η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της και δεν είχε συνεκτιμήσει ή δεν είχε προβεί σε σύγκριση, δεν ήταν ικανή να μεταβάλει το σύνολο των στοιχείων όπως αυτά αναδεικνύονται από τους διοικητικούς φακέλους. Το Εφετείο επισήμανε ότι το βάρος απόδειξης ότι ήταν εφικτή η μέθοδος της σύγκρισης τιμών, με την προσκόμιση στοιχείων στην Επιτροπή, το έφερε η ΑΤΗΚ, ώστε να δύναται η διοίκηση να ενεργήσει κατά το δυνατόν ορθά.

Τέλος, το Εφετείο έκρινε ως εσφαλμένη την αναφορά του πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι η Επιτροπή δεν είχε αναφερθεί στο επιλεγέν όριο περιθωρίου κέρδους, το οποίο θα θεωρούσε θεμιτό και ότι δεν υπήρχε αιτιολογία περί της υπερβολικής τιμής αφ’ εαυτής. Το Εφετείο έκρινε ότι η Επιτροπή είχε ενεργήσει καθόλα νόμιμα και εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Καταλήγοντας, το Εφετείο διαπίστωσε επάρκεια στην αιτιολογία της απόφασης της Επιτροπής, ως αποτέλεσμα δέουσας έρευνας, κάνοντας αποδεκτούς και τους τρεις Λόγους Έφεσης της Επιτροπής.

Στη βάση των πιο πάνω, το Εφετείο επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής υπ’ αριθμό 6/2013, ημερομηνίας 25/1/2013, παραμερίζοντας την πρωτόδικη Απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή με την απόφασή της υπ’ αριθμό 6/13 και με αρ. φακέλου 11.17.007.08, ημερομηνίας 25/1/2013, επέβαλε στην ΑΤΗΚ πρόστιμο ύψους €295.277,00 για παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας PrimeTel Co Ltd εναντίον της ΑΤΗΚ για εκμετάλλευση, από πλευράς της ΑΤΗΚ, της θέσης οικονομικής ισχύος (δεσπόζουσας θέσης) που κατείχε επί της διαθέσιμης διεθνούς χωρητικότητας σε υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα που τερματίζονται στην Κύπρο, μέσω των οποίων μπορεί να διοχετευτεί κίνηση με προορισμό το Λονδίνο. Η Επιτροπή με την απόφασή της έκρινε ότι το περιθώριο κέρδους της ΑΤΗΚ για την παραχώρηση διεθνούς χωρητικότητας στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα SMW3 που τερματίζεται στην Κύπρο, με προορισμό Κύπρο-Λονδίνο, ήταν υπερβολικά υψηλό, δημιουργώντας στην PrimeTel πρόσθετα εμπόδια εισόδου στη λιανική αγορά, εμποδίζοντας την να ανταγωνιστεί την ίδια την ATHK, προσφέροντας στους κύπριους καταναλωτές τις ίδιες υπηρεσίες σε καλύτερες τιμές, κατά παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου.

Σχετικές αποφάσεις
Η απόφαση υπ’ αριθμόν 741/2013 του Διοικητικού Δικαστηρίου
http://www.competition.gov.cy/competition/Competition.nsf/All/A1F3A74E30FDBB6AC225846A003F2FDF?OpenDocument&highlight=741/2013

Η απόφαση ΕΠΑ 6/2013
(http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/All/E13A7A75CD3125F2C2257EA60024785C?OpenDocument) – Καταγγελία της εταιρείας Primetel Plc εναντίον της ΑΤΗΚ (Αρ. Φακέλου 11.17.007.08, ημερομηνία απόφασης 25/1/2013).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
23/2/2024  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου