Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της Siemens Α.Ε. Electrotechnical Projects and Products από την Siemens Energy AG, μέσω των Siemens Gas and Power Holding B.V. και Siemens Energy Single Member Société Anonyme
11/03/2022


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της Siemens Α.Ε. Electrotechnical Projects and Products που κατέχει η Siemens AG από τη Siemens Energy AG, μέσω των Siemens Gas and Power Holding B.V. και Siemens Energy Single Member Société Anonyme.

H Siemens Energy AG είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο Όμιλος Siemens Energy δραστηριοποιείται στον τομέα της ενεργειακής τεχνολογίας και των υποδομών. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει, κατασκευάζει και προμηθεύει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες σε όλη την ενεργειακή αλυσίδα αξίας.

Ο Ελληνικός Ενεργειακός Κλάδος της Siemens Α.Ε. Electrotechnical Projects and Products δραστηριοποιείται στην πώληση, εγκατάσταση και παροχή προϊόντων, συστημάτων και λύσεων, ιδίως στους τομείς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και την παροχή συναφών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων υποστηρικτικών λειτουργιών (ιδίως της διοίκησης, της εξυπηρέτησης και της εταιρικής ανάπτυξης).

Η Siemens Energy Single Member Société Anonyme είναι εταιρεία, η οποία συστάθηκε για να αποκτήσει τον Ελληνικό Ενεργειακό Κλάδο της Siemens Α.Ε. Electrotechnical Projects and Products. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Siemens Gas and Power Holding B.V.

Η Siemens Gas and Power Holding B.V. κατέχει τις εγχώριες επιχειρήσεις σε κάθε επικράτεια που δραστηριοποιείται ο Ενεργειακός Κλάδος της Siemens AG. Η Siemens Gas and Power Holding B.V. είναι θυγατρική της Siemens Energy AG.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου