Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με (α) την απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών Zeaborn TSM (επιχείρηση τεχνικής διαχείρισης) από τον Όμιλο Wilhelmsen και την MPC Maritime Holding GmbH, (β) την απόκτηση κοινού ελέγχου της Barber Ship Management Germany GmbH & Co. KG από τον Όμιλο Wilhelmsen και την MPC Maritime Holding GmbH και (γ) την απόκτηση από τον Όμιλο Wilhelmsen του μετοχικού κεφαλαίου της Zeaborn Crew Management GmbH & Cie. KG, της Zeaborn Ship Management (Cyprus) Limited, της BestShίp GmbH & Cίe. KG και της OceanCart GmbH & Cίe. KG.
22/02/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι ο Όμιλος Wilhelmsen και η MPC Maritime Holding GmbH, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι πρόκειται να προβούν στη δημιουργία της από κοινού ελεγχόμενης εταιρείας WASM Steamship Acquisition GmbH & Co. KG, η οποία αποτελεί όχημα για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Zeaborn Ship Management GmbH & Cie. KG. Απώτερος σκοπός είναι να μεταφερθούν από την εν λόγω εταιρεία οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εταιρειών Zeaborn TSM που αφορούν την τεχνική διαχείριση στην WASM KG, που ήδη ελέγχεται από κοινού από τον Όμιλο Wilhelmsen και την MPC Maritime Holding GmbH και στην Barber Ship Management Germany GmbH & Co. KG., η οποία θα ελέγχεται από κοινού από τον Όμιλο Wilhelmsen και την MPC Maritime Holding GmbH. Παράλληλα θα μεταφερθούν από την Zeaborn Ship Management GmbH & Cie. KG οι εταιρείες Zeaborn Crew Management GmbH & Cie. KG, Zeaborn Ship Management (Cyprus) Limited, BestShίp GmbH & Cίe. KG και OceanCart GmbH & Cίe. KG στον Όμιλο Wilhelmsen.

Η Wilhelmsen Ship Management Holding AS αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί την εξ ολοκλήρου θυγατρική της Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου εταιρειών Wilhelmsen. Ο Όμιλος Wilhelmsen είναι ένας διεθνώς δραστηριοποιούμενος όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται κυρίως στη ναυτιλιακή βιομηχανία, ως: (α) τομέας Wilhelmsen Ships Service, που είναι ένας παγκόσμιος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, που εξειδικεύεται στη ναυτιλιακή εφοδιαστική (logistics), στις υπηρεσίες πρακτόρευσης και στα ναυτιλιακά προϊόντα/χημικά, (β) πράκτορας (broker), που είναι ο τομέας υπηρεσιών ασφάλισης (Wilhelmsen Insurance Services) που προσφέρει ασφαλιστικές λύσεις στον τομέα της θαλάσσιας ναυτιλίας και όχι μόνο, καθώς και (γ) τομέας διαχείρισης πλοίων (Wilhelmsen Ship Management), που περιλαμβάνει την WSM, προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης πλοίων, διαχείρισης πληρώματος, διαχείρισης κινδύνων, λογιστικής πλοίων και προμηθειών για πλοία διαφόρων τύπων (κρουαζιερόπλοια/επιβατικά πλοία, πλοία υγραερίου (LPG), πλοία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων).

Η MPC Maritime Holding GmbH αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, η οποία από κοινού με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες της είναι γνωστή ως ο Όμιλος MPC. Ο Όμιλος MPC δραστηριοποιείται στη διαχείριση πλοίων μέσω των ακόλουθων μονάδων διαχείρισης πλοίων: (α) εμπορική διαχείριση πλοίων για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, (β) εμπορική διαχείριση πλοίων για δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, (γ) τεχνική διαχείριση πλοίων για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, (δ) τεχνική διαχείριση πλοίων για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και (ε) διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεων για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και δεξαμενόπλοια.

Η WASM KG αποτελεί συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης πλοίων για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και διαθέτει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπό διαχείριση. Παρόλο που η WASM KG δεν προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης, διαθέτει τμήμα στελέχωσης, το οποίο λειτουργεί ως διεπαφή μεταξύ του διαχειριστή στελέχωσης και του τεχνικού διαχειριστή των πλοίων και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται με το πλήρωμα σε διαχειρίσιμο βαθμό. Η συμβατική σχέση στον τομέα της κλασικής διαχείρισης στελέχωσης υφίσταται απευθείας μεταξύ του πλοιοκτήτη και του διαχειριστή στελέχωσης και, ως εκ τούτου, η WASM KG δεν αναθέτει υπεργολαβικά τη διαχείριση του πληρώματος στο διαχειριστή στελέχωσης.

Η Barber Ship Management Germany GmbH & Co. KG αποτελεί συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Δραστηριοποιείται στον τομέα τεχνικής διαχείρισης πλοίων για δεξαμενόπλοια.

Η Zeaborn Ship Management GmbH & Cie. KG, συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένος σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, που αποτελεί τη μητρική οντότητα του ομίλου εταιρειών Zeaborn. Είναι ένας παγκόσμιος τεχνικός διαχειριστής πλοίων που προσφέρει υπηρεσίες στελέχωσης και απόδοσης (ψηφιακές υπηρεσίες για τη βελτίωση των επιδόσεων των πλοίων).

Η Zeaborn Ship Management Tanker GmbH & Cie. KG, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνικής διαχείρισης πλοίων για δεξαμενόπλοια.

Η Zeaborn Crew Management GmbH & Cie. KG, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης στελέχωσης πλοίων.

Η Zeaborn Ship Management (Cyprus) Limited, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δραστηριοποιείται στην Κύπρο στην παροχή υπηρεσιών στελέχωσης και επιχειρησιακής προμήθειας πλοίων.

Η BestShίp GmbH & Cίe. KG, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας, που δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης επιδόσεων των σκαφών, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η ανάλυση των επιδόσεων των μηχανημάτων, της κατανάλωσης καυσίμου, της κατανάλωσης πετρελαίου, της παρακολούθησης της κατάστασης της κύριας μηχανής ή των εκπομπών.

Η OceanCart GmbH & Cίe. KG, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία εξασφαλίζει τον εφοδιασμό προμηθειών των σκαφών που διαχειρίζεται η Zeaborn Ship Management GmbH & Cie. KG με βελτιστοποιημένο κόστος, ενεργώντας ως αντιπρόσωπος που παρέχει πρόσβαση σε διάφορους τρίτους προμηθευτές.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου