Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση της Columbia Marlow Holding Ltd από τον Όμιλο Schoeller, μέσω της Ferrum Marine Company Ltd
20/09/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη απόκτηση της Columbia Marlow Holding Ltd από τον Όμιλο Schoeller, μέσω της Ferrum Marine Company Ltd.

Η Ferrum Marine Company Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Marshall Islands, η οποία ανήκει στον όμιλο Schoeller, και η μόνη της δραστηριότητα είναι η κατοχή μετοχών στη Columbia Marlow Holding Ltd.

Ο όμιλος Schoeller προσφέρει αριθμό υπηρεσιών σχετικών, μεταξύ άλλων, με τον τομέα της ναυτιλίας ανά το παγκόσμιο. Οι δραστηριότητες του Ομίλου Schoeller αφορούν τον τομέα της πλοίο-διαχείρισης και άλλων σχετικών ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ο Όμιλος Schoeller είναι ένας παγκόσμιος πάροχος ναυτιλιακών υπηρεσιών, με ειδίκευση στην παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και ειδικότερα στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης και στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε τρίτους. Επίσης, δραστηριοποιείται στον τομέα της πλοίο-ιδιοκτησίας ως ιδιοκτήτης πλοίων, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (container vessels), πλοίων πολλαπλών χρήσεων (multipurpose vessels), δεξαμενόπλοιων (product carriers) και πλοίων μεταφοράς χημικών προϊόντων (chemical tankers). Τα πλοία ιδιοκτησίας του Ομίλου Schoeller εμπορεύονται είτε μέσω ομάδας συνεργασίας πλοίων (shipping earnings pools) είτε ως αδρομολόγητα πλοία (tramp trades) είτε βρίσκονται σε καθεστώς χρονοναύλωσης (time charter) σε μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων τακτικών γραμμών (liner companies) ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένων των δικών του εταιρειών πλοίων τακτικών γραμμών. Ο Όμιλος Schoeller δραστηριοποιείται επίσης σε άλλους τομείς οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον τομέα της ναυτιλίας, όπως εστιατόρια και ξενοδοχεία.

Η Columbia Marlow Holding Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δημιουργήθηκε μέσω της συγχώνευσης των δραστηριοτήτων πλοίο-διαχείρισης του Ομίλου Marlow και του Ομίλου Schoeller το 2017. Η εν λόγω εταιρεία ενεργεί μέσω των θυγατρικών της στον τομέα της πλοίο-διαχείρισης ανά το παγκόσμιο. Συγκεκριμένα, οι θυγατρικές της είναι παγκόσμιοι πάροχοι ναυτιλιακών υπηρεσιών, με ειδίκευση στην παροχή όλων των υπηρεσιών διαχείρισης πλοίων και ειδικότερα στις υπηρεσίες διαχείρισης στελέχωσης (crew management) και στις υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης (technical management) ναυτιλιακών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε τρίτους. Σημειώνεται ότι από τον Στόχο στην παρούσα πράξη, εξαιρούνται οι εταιρείες της Columbia Marlow Holding Ltd που θα μεταφερθούν στον Όμιλο Marlow.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου