Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Έκθεση Αιτιάσεων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης- κρατικά φροντιστήρια (ΚΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τρεις εκ πρώτης όψεως παραβάσεις που διαπίστωσε η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με την αγορά παροχής μαθημάτων
13/06/2007


Η Eπιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ετοίμασε και επέδωσε τις σχετικές εκθέσεις αιτιάσεων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης -κρατικά φροντιστήρια (ΚΙΕ) του Υπουργείου Παιδείας, κοινοποιώντας τους τις εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσες από την Επιτροπή παραβάσεις του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού όσον αφορά την αγορά παροχής μαθημάτων και συγκεκριμένα στα μαθήματα: Ελληνικά, Πολιτική Οικονομία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Γαλλικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Λατινικά, Τουρκικά, Ιστορία, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά σε ξένους και στα Αρχαία Ελληνικά. Η έκθεση αιτιάσεων εντάσσεται στα πλαίσια καταγγελίας του Συνδέσμου Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου (ΣΙΦΚ).

Οι διαπιστωθείσες από την ΕΠΑ εκ πρώτης όψεως παραβάσεις είναι οι ακόλουθες:

· Παράβαση του άρθρου 6 (1), (2) (α) του Νόμου εκ μέρους των ΚΙΕ, σε σχέση με την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στις σχετικές αγορές των μαθημάτων Ελληνικά, Πολιτική Οικονομία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Γαλλικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Λατινικά, Τουρκικά, Ιστορία, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά σε ξένους και στα Αρχαία Ελληνικά μέσω της υποτιμημένης (κάτω του κόστους) τιμολόγησης των προσφερομένων μαθημάτων.

· Παράβαση του άρθρου 6 (1), (2) (β) του Νόμου εκ μέρους των ΚΙΕ σε σχέση με την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στις σχετικές αγορές των μαθημάτων Ελληνικά, Πολιτική Οικονομία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Γαλλικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Λατινικά, Τουρκικά, Ιστορία, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά σε ξένους και στα Αρχαία Ελληνικά μέσω του περιορισμού της προσφοράς υπηρεσιών.

· Παράβαση του άρθρου 6 (1), (2) (γ) του Νόμου εκ μέρους των ΚΙΕ σε σχέση με την καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στις σχετικές αγορές των μαθημάτων Ελληνικά, Πολιτική Οικονομία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Γαλλικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Λατινικά, Τουρκικά, Ιστορία, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά σε ξένους και στα Αρχαία Ελληνικά μέσω της εφαρμογής διαφοροποιημένης ή και διακριτικής μεταχείρισης των αδιόριστων καθηγητών έναντι των διορισμένων καθηγητών οι οποίοι εργάζονται στα ΚΙΕ.

Η καταγγελία υποβλήθηκε στην ΕΠΑ στις 5 Οκτωβρίου 2005, από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου και με αυτή καταγγέλλονταν τα ΚΙΕ, που λειτουργεί το κράτος μέσω του Υπουργείου Παιδείας, για αθέμιτο ανταγωνισμό κατά παράβαση των Νόμων περί Προστασίας του Ανταγωνισμού 1989 μέχρι 2000. Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου διευκρίνιζε στη καταγγελία του ότι, τα ΚΙΕ ενώ είχαν ξεκινήσει ως Ινστιτούτα Επιμόρφωσης Ξένων Γλωσσών, τα τελευταία χρόνια με την επέκταση τους σε όλα τα μαθήματα φροντιστηριακής ύλης για εξετάσεις διαφόρων επιπέδων, μέσω διαφόρων πρακτικών προσέλκυσης μαθητών παραβίαζαν βασικές πρόνοιες του Νόμου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Μετά τη διεξαγωγή της δέουσας έρευνας από την ΕΠΑ και προτού η Επιτροπή καταλήξει ότι στοιχειοθετούνται οι τρεις εκ πρώτης όψεως παραβάσεις, κάλεσε τα μέρη ενώπιον της και ζήτησε διευκρινίσεις επί της καταγγελίας και του ρόλου των ΚΙΕ ως κρατικών φροντιστηρίων.

Οι εκ πρώτης όψεως διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούν τις σχετικές αγορές στα μαθήματα Ελληνικά, Πολιτική Οικονομία, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Γαλλικά, Τεχνολογία, Βιολογία, Λατινικά, Τουρκικά, Ιστορία, Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά σε ξένους και Αρχαία Ελληνικά όπου τα ΚΙΕ διαπιστώθηκε ότι κατέχουν δεσπόζουσα θέση.

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 6 (1), (2) του Νόμου 207/89 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης μιας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσιών. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης συνιστά οποιαδήποτε πράξη μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων, που κατέχει ή κατέχουν δεσπόζουσα θέση στο σύνολο ή μέρος της εγχώριας αγοράς ενός προϊόντος, ή υπηρεσιών αν η πράξη αυτή ειδικότερα, έχει σαν αντικείμενο ή αποτέλεσμα ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα, τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό αθέμιτων τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων μη θεμιτών υπό τις περιστάσεις όρων συναλλαγής, τον περιορισμό της παραγωγής ή της διάθεσης, ή της τεχνολογικής ανάπτυξης προς ζημιά των καταναλωτών ή τη διακριτική μεταχείριση.

Τόσο τα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης όσο και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Φροντιστηρίων Κύπρου έχουν κληθεί να παραστούν ενώπιον της ΕΠΑ για να τοποθετηθούν επί των αιτιάσεων την ερχόμενη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2007.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου