Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Συγκέντρωση μέσω διατύπωσης Δημόσιας Πρότασης των εταιρειών Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. και Commercial Value Α.Α.Ε. για απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Universal Bank Public Ltd
24/01/2007

Οι εταιρείες Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. και Commercial Value Α.Α.Ε., με κοινοποίηση τους, προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν την προτιθέμενη εξαγορά του κατά μέγιστο 60%, με ελάχιστο όριο 51%, του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Universal Bank Public Ltd με διατύπωση εκούσιας δημόσιας πρότασης.

Η Ασπίς Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. είναι ασφαλιστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο ζωής και στο γενικό κλάδο. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές της εργασίες καλύπτουν τους κλάδους προσωπικών ατυχημάτων, ασθενείας, αυτοκινήτων, σιδηροδρομικών οχημάτων, μεταφερόμενων εμπορευμάτων, πυρός και στοιχείων της φύσης και άλλων ζημιών, της γενικής αστικής ευθύνης και άλλων ειδών ασφάλειας

Η Commercial Value Α.Α.Ε. είναι επίσης ασφαλιστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον Κλάδο Ζωής και στο Γενικό Κλάδο στην Ελλάδα.

H Universal Bank Public Ltd είναι τραπεζικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Κύπρο με κύριες δραστηριότητες την παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, σε συνεδρία της ημερομηνίας 23/1/07, στην βάση όλων των στοιχείων ενώπιον της συμπεριλαμβανόμενης και της έκθεσης της Υπηρεσίας διαπίστωσε ότι, στο βαθμό που θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση, μέσω της επιτυχίας της διατυπωθείσας Δημόσιας Πρότασης των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και Commercial Value A.A.E. για την απόκτηση του 50 % πλέον 1 μετοχής του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Universal Bank Public Ltd και εφόσον επέλθει μεταβολή του ελέγχου, ως η έννοια του ελέγχου καθορίζεται στον Νόμο, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Νόμου και δεν δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά και ως εκ τούτου κηρύσσεται συμβατή με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου