Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από τη Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd της πλατφόρμας διαχείρισης μη-εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων η οποία ελέγχεται από τις Alpha Bank Cyprus και Agi-Cypre Ermis Ltd
05/04/2021


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Altamira Asset Management (Cyprus) Limited, αναφορικά με την απόκτηση της επιχείρησης που αποτελείται από την πλατφόρμα εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης ακινήτων, την οποία επιχείρηση ελέγχουν οι Alpha Bank Cyprus Limited και Agi-Cypre Ermis Limited.

H Altamira Asset Management (Cyprus) Limited είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Altamira Asset Management (Cyprus) Limited είναι πλατφόρμα ανάκτησης χρεών και διαχείρισης ακινήτων, η οποία λειτουργεί κάτω από μια δομή διαδικασίας πλήρους ανάκτησης. Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία διαχειρίζεται η Altamira Asset Management (Cyprus) Limited για τρίτα μέρη είναι κυρίως μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των τύπων καθώς και περιουσιακά στοιχεία ακίνητης για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, θεσμικούς επενδυτές και «κακές τράπεζες».

Η επιχείρηση στόχος στη συγκέντρωση είναι η επιχείρηση που αποτελείται από την πλατφόρμα εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων δανείων και διαχείρισης ακινήτων, η οποία πλατφόρμα τελεί σήμερα υπό τον έλεγχο των Alpha Bank Cyprus και Agi-Cypre Ermis Ltd.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου