Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έχει κοινοποιήσει Έκθεση Αιτιάσεων στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 και του άρθρου 101 (1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
09/06/2020


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας, που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, ομόφωνα αποφάσισε, ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής ο «Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης παράβασης εναντίον του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου (εφεξής ο «ΠΦΣ»), αναφορικά με εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και 101(1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») και προς τούτο του κοινοποίησε σχετική Έκθεση Αιτιάσεων.

Η προκαταρκτική έρευνα είναι αποτέλεσμα της καταγγελίας της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (εφεξής η «ΕΤΥΚ/καταγγέλλουσα») και του Ταμείου Υγείας Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (εφεξής το «ΤΥ-ΕΤΥΚ/καταγγέλλον») εναντίον του ΠΦΣ.
Οι εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και 101 ΣΛΕΕ αφορούν:

(α) άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πωλήσεως, καθώς με απόφασή του ο ΠΦΣ, ως ένωση επιχειρήσεων, κατεύθυνε/οδήγησε τους φαρμακοποιούς/μέλη του να πωλούν σε καθορισμένες τιμές τα φαρμακευτικά προϊόντα, αποσκοπώντας στον περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

(β) τον τρόπο με τον οποίο ο ΠΦΣ, ως ένωση επιχειρήσεων, ερμηνεύει τον Κανονισμό 23 της Κ.Δ.Π. 180/74 απαγορεύοντας σε οπoιovδήπoτε φαρμακοποιό / μέλος του το δικαίωμα να συμβληθεί με το ΤΥ-ΕΤΥΚ, με σκοπό την αποφυγή παροχής εκπτώσεων και,

(γ) τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό άλλων όρων συναλλαγής, καθώς με την απόφασή του ο ΠΦΣ, ως ένωση επιχειρήσεων, απαγόρευσε σε οπoιovδήπoτε φαρμακοποιό/μέλος του το δικαίωμα να διαφημίζει την παροχή από αυτόν οποιωνδήποτε φαρμακευτικών υπηρεσιών και την πώληση μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή άλλων φαρμακευτικών ειδών, αποσκοπώντας στον περιορισμό του ανταγωνισμού στη σχετική αγορά.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφουν το τελικό αποτέλεσμα των υποθέσεων, αλλά και ούτε δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβουν και/ή να υποκαταστήσουν την τελική κρίση της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης και αφότου διεξαχθεί σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκόμενων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στην εμπλεκόμενη εταιρεία και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθώς και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 23(2)(ια) του Νόμου.

Σημειώσεις:

1. Η Επιτροπή αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 17 του Νόμου, να κινήσει διαδικασία εξέτασης μιας παράβασης, εφόσον ύστερα από δέουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργείται από την Υπηρεσία, η Επιτροπή διαπιστώσει πιθανολογούμενη παράβαση των διατάξεων του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει γραπτή έκθεση προς ενημέρωση των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, περί των αιτιάσεων που διατυπώνονται σε βάρος τους.

3. Σε περίπτωση που μεταβληθούν τα υφιστάμενα στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής ή προκύψουν νέα στοιχεία, η Επιτροπή δύναται να προβεί σε τροποποίηση των αιτιάσεων που διατυπώνονται εναντίον των εμπλεκομένων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων και στην κατάρτιση και κοινοποίηση τροποποιημένης Έκθεσης Αιτιάσεων προς τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων.

4. Ο καταρτισμός της Έκθεσης Αιτιάσεων αποτελεί διαδικαστικό και προπαρασκευαστικό στάδιο. Στην Έκθεση Αιτιάσεων ορίζεται το αντικείμενο της διαδικασίας και οι αιτιάσεις που διατυπώνονται σε βάρος των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.

5. Κατά την ενώπιον της Επιτροπής διαδικασία για εξέταση παραβάσεων ή για εξέταση καταγγελιών υποβαλλομένων δυνάμει του Νόμου ή για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία προβλέπεται στο Νόμο και/ή στους δυνάμει αυτού εκδιδομένους κανονισμούς, δύνανται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής:

(i) τα πρόσωπα που υπέβαλαν την καταγγελία, αυτοπροσώπως, διά πληρεξούσιου δικηγόρου ή αυτοπροσώπως μαζί με πληρεξούσιο δικηγόρο,
(ii) τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία ή/και καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής,
(iii) οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, κατά την κρίση της Επιτροπής, θα βοηθήσει στην εξέταση της παράβασης και/ή της καταγγελίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ








Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017