Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


7. Υπάρχει εχεμύθεια από μέρους της Επιτροπής;

Ο Πρόεδρος και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, άτομα που εργάζονται στην Επιτροπή στη βάση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και/ή με οποιοδήποτε άλλο καθεστώς και άτομα που είναι τοποθετημένα ή αποσπασμένα στην Επιτροπή που λαμβάνουν γνώση, ένεκα της θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης, καθώς και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλουν να μην κοινοποιούν και/ή δημοσιοποιούν αυτές, εκτός κατά την έκταση όπου επιβάλλεται-

(α) για να αποδειχθεί οποιαδήποτε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και του Άρθρου 101 ΣΛΕΕ και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕˑ

(β) προς εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) για σκοπούς συμμόρφωσης με απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου.

Την υποχρέωση αυτή, έχει κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει γνώση των πληροφοριών αυτών κατ’ εφαρμογή του Νόμου κατά τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες και κατ’ εφαρμογή του Προγράμματος Επιεικούς Μεταχείρισης. Παράβαση των πιο πάνω υποχρεώσεων, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα τιμωρούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου..

Κατά την υποβολή ή συλλογή πληροφοριών και την υποβολή γραπτών παραστάσεων, πρόσωπο, επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων, ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας, προσδιορίζει εντός ταχθείσας προθεσμίας, έγγραφα, δηλώσεις και οποιοδήποτε υλικό θεωρεί ότι περιέχει επιχειρηματικά απόρρητα και/ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως αιτιολογώντας την άποψή του για έκαστο εξ αυτών, και παρέχει ξεχωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή στην οποία περιλαμβάνεται ουσιώδης συνοπτική περιγραφή κάθε διαγραμμένου αποσπάσματος σε μη εμπιστευτική μορφή. Για σκοπούς διασφάλισης της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προσδιορίζονται με σαφήνεια τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν υποβληθεί σε σχέση με τις εξουσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής.

Οι πληροφορίες, τα έγγραφα και τα μέρη των εγγράφων για τα οποία δεν υποβλήθηκε αιτιολογημένη δήλωση χαρακτηρισμού επιχειρηματικών απορρήτων και/ή πληροφοριών εμπιστευτικής φύσεως ή ξεχωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή, δεν θεωρούνται επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως, εκτός σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει διαφορετικά. Νοείται ότι, η Επιτροπή δύναται να χαρακτηρίσει κατά την κρίση της, επιπρόσθετες πληροφορίες, έγγραφα και μέρη των εγγράφων ως επιχειρηματικά απόρρητα ή πληροφορίες εμπιστευτικής φύσεως.

Προβλέπεται, επίσης, ρητά στο νόμο ότι η κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή στη βάση του Νόμου του 2022 δεν θεωρείται ότι παραβιάζει οποιονδήποτε περιορισμό στην κοινοποίηση πληροφοριών που επιβάλλεται δυνάμει σύμβασης ή νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής διάταξης. Ως εκ τούτου, η νομοθεσία προστατεύει τα πρόσωπα που προβαίνουν σε κοινοποιήσεις από πιθανές νομικές ευθύνες βάσει της κοινοποίησης. Η προστασία αυτή ισχύει τόσο σε περιπτώσεις όπου η Επιτροπή απευθύνει αίτημα για πληροφορίες, κλητεύει νομικό ή φυσικό πρόσωπο για τη λήψη δηλώσεων, όσο και κατά τη διενέργεια ελέγχων.

Η Επιτροπή στις 25/05/2022 εξέδωσε ανακοίνωση ώστε να προσφέρει καθοδήγηση για τα ζητήματα που αφορούν τον χαρακτηρισμό και τη μεταχείριση των επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης, καθώς και για να πληροφορήσει για την έννοια των επιχειρηματικών απορρήτων και/ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφοριών και τη μεταχείριση (προστασία) αυτών από την Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2022.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου