Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


7. Υπάρχει εχεμύθεια από μέρους της Ε.Π.Α.;

Ο Πρόεδρος, τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, καθώς και τα πρόσωπα που εργάζονται υπό την εποπτεία της Επιτροπής, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που λαμβάνουν γνώση, ένεκα της θέσης τους ή κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, επιχειρηματικών απορρήτων και πληροφοριών εμπιστευτικής φύσης, έχουν υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλουν να μην κοινοποιούν και ή δημοσιοποιούν αυτές, εκτός κατά την έκταση όπου επιβάλλεται- (α) για να αποδειχθεί μια παράβαση των άρθρων 3 και/ή του Νόμου και/ή των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ. (β) προς εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου. Την υποχρέωση αυτή, έχει κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει γνώση των πληροφοριών αυτών κατ’ εφαρμογή του Νόμου κατά τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες. Παράβαση των πιο πάνω υποχρεώσεων, συνιστά βαρύ πειθαρχικό αδίκημα, καθώς και ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες και πεντακόσια ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν για προσδιορισμό εγγράφων, δηλώσεων και οποιουδήποτε υλικού που θεωρουν ότι περιέχουν εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες και/ή επιχειρηματικά απόρρητα αιτιολογώντας.

Το αίτημα εμπιστευτικότητας πρέπει να αιτιολογείται για κάθε εμπιστευτικής φύσεως πληροφορία και/ή επιχειρηματικό απόρρητο παρέχοντας/δίνοντας αιτιολόγηση για το λόγο που αυτό αποτελεί επαγγελματικό απόρρητο ή εμπιστευτική πληροφορία και το λόγο που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή βλάβη της επιχείρησης.

‘Εάν οι επιχειρήσεις δεν ασκήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει ο Νόμος στο άρθρο 30(10), τότε η Επιτροπή δύναται να θεωρήσει ότι τα αντίστοιχα έγγραφα, δηλώσεις και το υπόλοιπο υλικό δεν περιέχουν απόρρητα στοιχεία ή εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες και θα τα αξιολογήσει και χειριστεί ως τέτοια.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου