Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Συνήθεις Ερωτήσεις


10. Είναι δυνατή η ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων και η επιβολή τους από την Επιτροπή;

Σε περίπτωση που η Επιτροπή σκοπεύει να εκδώσει απόφαση με την οποία να απαιτεί τον τερματισμό μιας παράβασης των διατάξεων των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου και/ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων μπορούν να προσφερθούν να αναλάβουν δεσμεύσεις για να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής κατά την προκαταρκτική της εκτίμηση. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή δύναται με απόφασή της να καθιστά τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων νοουμένου ότι αυτές θα κριθούν ικανοποιητικές.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων δεν εκπληρώνουν αναληφθείσες από αυτές δεσμεύσεις, οι οποίες έχουν καταστεί υποχρεωτικές σύμφωνα με εκδοθείσα απόφαση, η Ε.Π.Α. δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο έως 10% του κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης και διοικητικό πρόστιμο έως 5% του μέσου ημερήσιου κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης.Twitter Icon  

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου