Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Διοικητικό Δικαστήριο με απόφαση του επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και το πρόστιμο που επέβαλε στoν Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων ύψους €2.100.000 για παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008
30/09/2021


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι στις 24 Σεπτεμβρίου 2021 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθμό 65/2015 απόφαση με την οποία απέρριψε την αίτηση του Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (εφεξής ο «ΠΟΑ») κατά της νομιμότητας της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 42/2014 και ημερομηνία 17/10/2014. Ως εκ τούτου, η απόφαση της Επιτροπής με την οποία είχε επιβάλει πρόστιμο στην εταιρεία Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ ύψους €2.100.000 για παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (στο εξής «ο Νόμος») επικυρώθηκε.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε πως ορθά και κατόπιν δέουσας έρευνας και πλήρους αιτιολόγησης, η Επιτροπή κατέληξε πως ο ΠΟΑ παραβίασε:

(Α) το άρθρο 3(1)(α) του Νόμου που αφορά στην πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένους τυποποιημένους όρους καθορισμού των τιμών αγοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος. Η Επιτροπή στην απόφασή της με αρ. 42/2014 κατέληξε πως η παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου από μέρους του ΠΟΑ μέσω του καθορισμού τιμών του νωπού αγελαδινού γάλακτος, είχε αντίκτυπο τόσο στην αγορά που δραστηριοποιείτο ο κάθε παραγωγός, καθότι δεν ήταν ελεύθερος να πωλεί τις ποσότητες που παρήγαγε στην τιμή που επιθυμούσε, όσο και στο επόμενο στάδιο της αγοράς και συγκεκριμένα σε σχέση με την τιμή πώλησης του νωπού αγελαδινού γάλακτος από τον ΠΟΑ προς τις γαλακτοβιομηχανίες, τους παστεριωτές, τα τυροκομεία και τις παγωτοβιομηχανίες (επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €600,000).

(Β) το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου που αφορά στην πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν την επιβολή ρητρών αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμού. Η Επιτροπή στην απόφασή της αρ. 42/2014 κατέληξε πως μέσω της εφαρμογής ρητρών αποκλειστικότητας και λόγω του μεγάλου μεριδίου που κατείχε στην αγορά εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και της συγκέντρωσης της αγοράς, οι ενέργειες του επηρέαζαν τόσο το στάδιο στο οποίο συναλλάσσονταν οι παραγωγοί με αυτόν, όσο και τα επόμενα στάδια της αγοράς τα οποία επηρεάζονταν λόγω της φύσης και χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων αγορών, οι οποίες λειτουργούσαν ως ‘αλυσίδα’ (επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €600,000).

(Γ) το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου που αφορά στην εφαρμογή του μέτρου Ομαλής Παραγωγής Γάλακτος (Ο.Π.Γ.) καθότι ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου στερούσε από τους παραγωγούς τη δυνατότητα να παράγουν αγελαδινό γάλα στα όρια της ετήσιας ποσόστωσής τους, σε περίπτωση που σε συγκεκριμένους μήνες δεν παρήγαγαν την ποσόστωση που τους αναλογούσε μέσω του μέτρου αυτού. Επίσης, με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου για συγκεκριμένους μήνες του γαλακτοκομικού έτους, η καθ΄ υπέρβαση παραγωγή παραχωρείτο στον ΠΟΑ σε μηδενική τιμή, ο οποίος εν συνεχεία προέβαινε στην πώληση των σχετικών ποσοτήτων. Περαιτέρω, διαφάνηκε ότι τούτο είχε αντίκτυπο στην αγορά παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος, καθότι, όπως διαπιστώθηκε κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια εφαρμογής του μέτρου Ομαλής Παραγωγής Γάλακτος υπήρχε ακάλυπτη ποσόστωση των αγελαδοτρόφων μελών του ΠΟΑ, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια (επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €100,000).

(Δ) το άρθρο 6(1)(α) του Νόμου που αφορά στον καθορισμό και/ή την επιβολή υπερβολικών και/ή αθέμιτων τιμών στο νωπό αγελαδινό γάλα (επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους €800,000).

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν από τον Αιτητή στην υπό αναφορά προσφυγή, οι οποίοι αφορούσαν την κακή ή/και πάσχουσα συγκρότηση της Επιτροπής, την παραβίαση των αρχών της δίκαιας δίκης και φυσικής δικαιοσύνης και δη της αρχής της αμεροληψίας, του δικαιώματος πρόσβασης στο διοικητικό φάκελο και του δικαιώματος ακρόασης, αλλά και της παράβασης του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, της εσφαλμένης ερμηνείας του Νόμου και /ή εσφαλμένης απόφασης της ΕΠΑ όσον αφορά τα άρθρα 175 και 176 του ΕΚ αρ. 1234/2007 και πλάνης περί το νόμο για την αναγνώριση των οργανώσεων παραγωγών και γεωργικών προϊόντων, καθώς και τους ισχυρισμούς περί πραγματικής και νομικής πλάνης της Επιτροπής όσον αφορά την παραβίαση των άρθρων 3(1) και 6(1) του Νόμου, και ανεπαρκούς αιτιολόγησης και μη διεξαγωγής δέουσας έρευνας κατά την επιβολή του διοικητικού προστίμου.

Μεταξύ άλλων, το Διοικητικό Δικαστήριο στην απόφαση του υπογράμμισε πως το ζήτημα αναφορικά με τον ισχυρισμό περί της παραβίασης του Άρθρου 30.2 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, έχει ήδη επιλυθεί μέσα από τις αποφάσεις της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας πως «διενεργούμενος έλεγχος επιτρέπει στον Δικαστή να εξετάσει την επάρκεια και πληρότητα των κυρώσεων που επιβάλλει η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, μέσα από το πρίσμα των αρχών της δέουσας έρευνας, πλάνης (πραγματικής ή νομικής) και επάρκειας της αιτιολογίας. Το Ανώτατο-και πλέον το Διοικητικό- Δικαστήριο έχει την εξουσία, στα πλαίσια του εξεταστικού συστήματος που χαρακτηρίζει τον ακυρωτικό έλεγχο, να προβαίνει σε έλεγχο συμβατό με αυτόν που το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ επιβάλλει και/ή προβλέπει.». Σημειώθηκε επίσης πως, «[…] ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι αντίστοιχος με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις σε επιμέρους πτυχές, οι οποίες, ωστόσο, ουδόλως αλλοιώνουν το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις η έρευνα διεξάγεται από την υπηρεσία της κάθε Επιτροπής και στη συνέχεια η απόφαση λαμβάνεται από την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού και το κολλέγιο των Επιτρόπων αντίστοιχα, ως συλλογικά όργανα: αυτό δε που έχει καίρια σημασία, είναι το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ζητήματα αυτά, το οποίο και στις δύο περιπτώσεις είναι πανομοιότυπο, παρέχοντας εν πολλοίς το ίδιο εύρος εξουσιών και αρμοδιοτήτων.»

Το Δικαστήριο εξετάζοντας την επίδικη απόφαση, κατέληξε πως αυτή υπήρξε δεόντως και επαρκώς αιτιολογημένη, και ειδικότερα έκρινε πως δόθηκε από την Επιτροπή σαφής αιτιολόγηση σε κάθε περίπτωση, ούτως ώστε να μην αφήνονται αμφιβολίες ως προς το ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που την οδήγησε στη λήψη της απόφασής της.

Επιπλέον, το Δικαστήριο απέρριψε και τους ισχυρισμούς του ΠΟΑ περί ανεπαρκούς αιτιολόγησης και μη διενέργειας της δέουσας έρευνας ως προς την επιβολή του διοικητικού προστίμου καθώς και τους ισχυρισμούς περί εσφαλμένης εφαρμογής του Νόμου, επισημαίνοντας πως η Επιτροπή ορθά επέβαλε πρόστιμο για κάθε μια από τις διαπιστωθείσες παραβάσεις και πως δεν διαπιστώνει κενό στην αιτιολόγηση της Επιτροπής.

Η Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να ανευρεθεί στον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/page19_gr/page19_gr?OpenDocument


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

30.09.2021  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου