Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ελέγχου της La Poste S.A. από τη Caisse des Depots et Consignations και την απόκτηση ελέγχου της CNP Assurances SA από τη Caisse des Depots et Consignations, μέσω της La Banque Postale S.A.
20/12/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση ελέγχου της La Poste S.A. (εφεξής η «La Poste») από τη Caisse des Depots et Consignations (εφεξής η «CDC») και την απόκτηση ελέγχου της CNP Assurances S.A. (εφεξής η «CNP») από τη CDC, μέσω της La Banque Postale S.A.

Η CDC, αποτελεί δημόσιο οργανισμό με ειδικό νομικό καθεστώς, δεόντως εγγεγραμμένο σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας. Η CDC και οι θυγατρικές της βάσει νομοθεσίας, αποτελούν ένα δημόσιο όμιλο, ο οποίος ενεργεί για το γενικό συμφέρον και την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας. Αυτός ο όμιλος διενεργεί αποστολές γενικού συμφέροντος προς υποστήριξη δημόσιων πολιτικών οι οποίες καθοδηγούνται από το γαλλικό κράτος και τις τοπικές αρχές. Οι σκοποί γενικού ενδιαφέροντος της CDC είναι η διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων για τα οποία οι δημόσιες αρχές επιθυμούν να προσφέρουν ειδική προστασία.

Η La Poste είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας και αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου La Poste. Ο όμιλος La Poste είναι ένας φορέας ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος οργανώνεται σε πέντε κύριους κλάδους δραστηριοποίησης, που περιλαμβάνει (i) τον κλάδο Service-Mail-Parcels, (ii) τον κλάδο GeoPost, (iii) τον κλάδο La Poste Network (iv) τον κλάδο Digital και (v) τον κλάδο La Banque Postale.

H La Banque Postale είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, η οποία ανήκει στην La Poste, και είναι η ιθύνουσα εταιρεία του ομίλου LBP. Ο όμιλος LBP που αποτελεί ένα από τους κλάδους δραστηριότητας της La Poste δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς λιανικής τραπεζικής, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών (retail banking, asset management and insurance sectors) στη Γαλλία.

Η CNP δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων ζωής και υγείας και γενικών ασφαλειών, σε προσωπικό καθώς και σε συλλογικό επίπεδο.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου