Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Gialletto Ltd από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A., μέσω της Lemgo Ltd
02/05/2023


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την από την Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. του μετοχικού κεφαλαίου Gialletto Ltd, μέσω της Lemgo Ltd.

Η Lemgo Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί όχημα ειδικού σκοπού, χωρίς προηγούμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ιδρύθηκε για να λειτουργήσει ως όχημα εξαγοράς για τους σκοπούς της παρούσας συναλλαγής. Η Lemgo Ltd είναι εξ’ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρείας Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A..

Η Hellenic Healthcare Holding Single Member S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και μέλος του ομίλου HHG. Ο όμιλος HHG δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Η Hellenic Healthcare συνιστά μέρος των Εταιρειών Χαρτοφυλακίου των Κεφαλαίων CVC και κατ’ επέκταση του Δικτύου της CVC.

Η CVC, μαζί με τις θυγατρικές τις και την CVC Capital Partners Advisory Group Holding Foundation και τις θυγατρικές της, οι οποίες είναι οντότητες ιδιωτικής ιδιοκτησίας, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες του Δικτύου CVC περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων κεφαλαίων και επενδυτικών πλατφόρμων.

Η Gialletto Ltd είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή ακτινολογικών και συναφών υπηρεσιών.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου