Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ: Προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024»
04/04/2024


H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 4/4/2024 μέχρι τις 2/5/2024, το προσχέδιο νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024».

Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι η πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων να υποβάλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο πρόκειται να τροποποιήσει τον περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμο αρ. 13(Ι)/2022, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο αρ. 169(Ι)/2022.

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς μεταφοράς και εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1925, εκχώρησης των απαραίτητων αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην Επιτροπή ώστε να μπορεί να συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεσματικά κατά την εφαρμογή του υπό αναφορά Ευρωπαϊκού Κανονισμού καθώς επίσης και για εναρμόνιση με τον περί της Δέκατης Εβδόμης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 2022 όσο και με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμου του 1964 (33/1964) ως έχει τροποποιηθεί.

Επιπλέον, προωθούνται αλλαγές ώστε να περιληφθούν πρόνοιες που αφορούν την εφαρμογή του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν. 6(I)/2022) και διορθωτικές τροποποιήσεις που θα παρέχουν σαφέστερο νομοθετικό πλαίσιο που θα συνεισφέρει ουσιωδώς και στην βελτίωση της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας και της σαφήνειας των προνοιών αυτής. Περαιτέρω, προωθούνται τροποποιήσεις για αποτελεσματικότερή εφαρμογή της νομοθεσίας ενώ επίσης δίνεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Δικαστήριο να τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου βάσει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοθετήματος και αφετέρου για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους σχετικά μ’ αυτό.

Θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις που θα καταχωρούνται στην ιστοσελίδα e-consultation.gov.cy μέχρι τις 2/5/2024.

Περισσότερες λεπτομέρειες και σχετικά έγγραφα επισυνάπτονται.
4/4/2024


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕυρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2022-1925.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 6(I)_2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί Απoνoμής της Δικαιoσύνης (Πoικίλες Διατάξεις) Νόμoς τoυ 1964 - 33_1964.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Δέκατης Εβδόμης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμο του 2022 - 2022_1_103.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΟ περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022-169(Ι)-2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠερί Προστασίας του Ανατγωνισμού Νόμος του 2022_13(Ι)-2022.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΔημόσια Διαβούλευση 2024_Επεξηγηματικό Έγγραφο.docx
Κατεβάστε το αρχείο τύπου WordΠροσχέδιο νομοσχεδίου περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Τροποποιητικός Νόμος του 2024.docx

  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου