Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ
26/02/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ.

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι πιστωτικό ίδρυμα, αδειοδοτημένο από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Η κύρια δραστηριότητα αυτής και των θυγατρικών της είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτικές επενδυτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεματοφυλακής και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, η οποία είναι η ιθύνουσα εταιρεία του Ομίλου Τράπεζας Κύπρου.

Η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται στην απόκτηση και τη διαχείριση χορηγήσεων, ενώ δεν παρέχει νέες χορηγήσεις και υπηρεσίες αποδοχής καταθέσεων. Ειδικότερα, η βασική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, με σκοπό την επίτευξη βιώσιμων αναδιαρθρώσεων σε συνεργασία με τους δανειολήπτες, ή όπου αυτό δεν καθίσταται εφικτό, την εκποίηση, την εκκαθάριση ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας που είχε λάβει η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Η εν λόγω εταιρεία είναι θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ.

Ο Στόχος είναι χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ΛΤΔ, το οποίο αφορά δάνεια που είχαν χορηγηθεί από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στο παρελθόν.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου