Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση τoυ μετοχικού κεφαλαίου της Clearcode Services S.A. από την KKCG Technologies s.r.o.
26/11/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την KKCG Technologies s.r.o. (στο εξής η «KKCG») του μετοχικού κεφαλαίου της Clearcode Services S.A. (στο εξής η «Επιχείρηση Στόχος»).

Η KKCG αποτελεί εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Τσεχίας, η οποία ανήκει στον Όμιλο KKCG και δραστηριοποιείται στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Ο Όμιλος KKCG, ιθύνουσα του οποίου είναι η εταιρεία KKCG AG, επενδύει σε τέσσερεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς: (ι) στον ευρύτερο τομέα της ψυχαγωγίας (μέσω της SAZKA Group a.s) (ιι) στους τομείς του πετρελαίου και του αερίου (ιιι) στον τομέα των ακινήτων καθώς και (ιν) στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών.

Η Επιχείρηση Στόχος αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Πολωνίας, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα του προγραμματισμού/ανάπτυξης λογισμικών (Software Developer) που ειδικεύεται στην κατασκευή προσαρμοσμένων πλατφόρμων ανάλυσης (custom analytics) και πλατφόρμων επιχειρησιακής ποιότητας SaaS στους τομείς της διαφήμισης και του μάρκετινγκ.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου