Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση κοινού ελέγχου της SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E. από τις RUCIO INVESTMENT S.À.R.L., ROCINANTE INVESTMENTS S.A R.L. και GREY SQUIRREL SERVICES LTD
20/05/2024


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες RUCIO INVESTMENT S.A.R.L., ROCINANTE INVESTMENTS S.A.R.L. και GREY SQUIRREL SERVICES LTD, με κοινοποίηση τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι πρόκειται να προβούν σε απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E.

Η RUCIO INVESTMENT S.A.R.L. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις.

Η ROCINANTE INVESTMENTS S.A.R.L. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου και δραστηριοποιείται κυρίως στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις.

Η GREY SQUIRREL SERVICES LTD είναι εταιρεία συμμετοχών δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δραστηριοποιείται στον τομέα διανομής λογισμικών και διανομής προϊόντων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, καθώς και σε μπαταρίες, λαμπτήρες και οικιακές συσκευές. Αποτελεί εξ ολοκλήρου θυγατρική εταιρείας της Olympia, μητρική εταιρεία του διεθνούς επενδυτικού ομίλου Olympia. Ο Όμιλος Olympia δραστηριοποιείται, μέσω των θυγατρικών του, στους τομείς του λιανικού και ηλεκτρονικού εμπορίου, της ενέργειας, της διανομής, του λογισμικού και των εμπορικών ακινήτων (ανάπτυξη, επένδυση και διαχείριση ακινήτων).

Στόχος στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η SOFT ONE TECHNOLOGIES A.E., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής και στην αγορά προϊόντων (εφαρμογών) και υπηρεσιών λογισμικού για επιχειρήσεις.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου