Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της The Chamberlain Group LLC, της Systems LLC και σχετικών περιουσιακών στοιχείων, από την Blakstone Inc., μέσω της Chariot Buyer LLC
29/09/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την Blakstone Inc. μετοχικού κεφαλαίου της The Chamberlain Group LLC, της Systems LLC και σχετικών περιουσιακών στοιχείων, μέσω της Chariot Buyer LLC.

Η Chariot Buyer LLC είναι εταιρεία ειδικού σκοπού, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των ΗΠΑ, η οποία δεν είχε προηγούμενες δραστηριότητες και η οποία συστάθηκε για να λειτουργήσει ως εταιρεία εξαγοράς για τους σκοπούς της Συναλλαγής. Η Chariot Buyer ελέγχεται από κοινού από ταμεία που συμβουλεύονται ή διαχειρίζονται από θυγατρικές της The Blackstone Inc..

Η Blackstone είναι ένας παγκόσμιος εναλλακτικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων (global alternative asset manager) εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων. Η Blackstone λειτουργεί ως μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων, όχι ως όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων (conglomerate) ή ως ιθύνουσα εταιρεία. Συνεπώς, κάθε εταιρεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Blackstone, υπόκειται σε ξεχωριστή διαχείριση και χρηματοδότηση και κάθε μια διαθέτει διαφορετικούς επενδυτές (παρόλο που οι επενδυτές των διαφορετικών επενδυτικών ταμείων της Blackstone ενδέχεται να επικαλύπτονται). Κάθε εταιρεία χαρτοφυλακίου της Blackstone έχει το δικό της διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συχνά περιλαμβάνει και εκπροσώπους της Blackstone.

Στόχο στην παρούσα συγκέντρωση αποτελούν οι The Chamberlain Group LLC, η Systems LLC και σχετικά περιουσιακά στοιχεία. Η Chamberlain Group, Inc. είναι κατασκευαστής και διανομέας οικιστικών και βιομηχανικών μηχανισμών λειτουργίας πορτών και προϊόντων απόκτησης πρόσβασης/εισόδου (manufacturer and distributor of residential and commercial door openers and access control products). Η Systems, LLC είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Delaware των ΗΠΑ και αποτελεί κατασκευαστή και διανομέα ανυψωτικών πλατφορμών (dock-leveler equipment).  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου