Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Διοικητικό Δικαστηρίο με απόφαση του επικύρωσε την απόφαση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και το πρόστιμο που επέβαλε στην ΑΤΗΚ για παράβαση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008
29/09/2021


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, στις 17/9/2021 το Διοικητικό Δικαστήριο εξέδωσε την υπ’ αριθμό 698/2015 απόφαση με την οποία απέρριψε την αίτηση της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (εφεξής η «ΑΤΗΚ») κατά της νομιμότητας της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 7/2015 και ημερομηνία 5/3/2015. Ως εκ τούτου, η απόφαση της Επιτροπής με την οποία είχε επιβάλει πρόστιμο στην ΑΤΗΚ ύψους €1.016.425 για παράβαση των άρθρων 6(1)(α) και 6(1)(β) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου του 2008 (στο εξής «ο Νόμος») επικυρώθηκε.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε πως ορθά και κατόπιν δέουσας έρευνας και πλήρους αιτιολόγησης, η Επιτροπή κατέληξε πως η ΑΤΗΚ παραβίασε:


(α) το άρθρο 6(1)(α) του Νόμου σε σχέση με τις αθέμιτες τιμές χρέωσης ή/και μη δίκαιες τιμές που προβλέπονται στη Συμφωνία ημερομηνίας 8/2/2008 και στη Συμφωνία ημερομηνίας 5/11/2009 με τη PrimetelPLC αναφορικά με το δικαίωμα χρήσης χωρητικότητας (ROU) στο υποσύστημα ΜINERVA με προορισμό από την Κύπρο προς το Λονδίνο/Φρανκφούρτη, καθότι αυτές κρίθηκαν υπερβολικά ψηλές, και

(β) το άρθρο 6(1)(β) του Νόμου σε σχέση με τις πράξεις ή/και παραλήψεις και της άρνησής της ΑΤΗΚ προς την Primetel PLC να αποδεχθεί τη σταδιακή ή/και τμηματική αποπληρωμή των οφειλών ή/και παραχώρηση διευκολύνσεων στην αποπληρωμή των εξόδων Λειτουργίας και Συντήρησης για το έτος 2013, αναφορικά με την χωρητικότητα στο ΜINERVA, που είχε αγοράσει η Primetel.

Το Δικαστήριο, απέρριψε τις θέσεις και τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν από την ΑΤΗΚ καταλήγοντας πως
«από την όλη διοικητική διεργασία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης, όπως αυτή αναδεικνύεται από το σύνολο των στοιχείων των φακέλων, θεωρώ ότι δεν πρόκειται για περίπτωση στην οποία χωρεί επέμβαση του Δικαστηρίου.».

Ειδικότερα, το Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της ΑΤΗΚ περί μη ορισμού και ανάλυσης της σχετικής αγοράς όπως απαιτείται από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, επισημαίνοντας πως η Επιτροπή ασχολήθηκε με όλα όσα είχαν τεθεί από την πλευρά των αιτητών, κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και πλήρη, με παραπομπή σε σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ότι αφορά το ζήτημα του καθορισμού της δεσπόζουσας θέσης της ΑΤΗΚ, το Δικαστήριο σημείωσε πως όλοι οι ισχυρισμοί που είχαν τεθεί από την ΑΤΗΚ εξετάστηκαν και απαντήθηκαν από την Επιτροπή κατά τρόπο λεπτομερή, οδηγώντας το Δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή, παρά τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς της ΑΤΗΚ, προέβη σε δέουσα έρευνα και καμία πλάνη δεν έχει αποδειχθεί στο συλλογισμό της σε σχέση με τη διαπίστωση της για κατοχή δεσπόζουσας θέσης από την ΑΤΗΚ στη σχετική αγορά.

Σε ότι αφορά την ανάλυση που είχε πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή για το ζήτημα της αθέμιτης τιμής (ήτοι της ύπαρξης υπερβολικής τιμολόγησης), το Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε πως οι θέσεις και οι ισχυρισμοί της ΑΤΗΚ εξετάστηκαν και διερευνήθηκαν με επάρκεια από την Επιτροπή, η οποία τους απέρριψε κατά λεπτομερή τρόπο στην απόφασή της. Ειδικότερα, το Δικαστήριο καταγράφει στην απόφασή του πως η Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα της τιμής και με αιτιολογημένη απόφαση, απέρριψε τους ισχυρισμούς της ΑΤΗΚ με αναφορά σε αποφάσεις της Ε.Ε. από τις οποίες η Επιτροπή άντλησε καθοδήγηση ως προς τη μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης σε σχέση με το πότε η επιβληθείσα τιμή θεωρείται υπερβολική.

Τέλος, το Δικαστήριο έκρινε πως η Επιτροπή με την απόφασή της προσέγγισε ορθά το θέμα της άρνησης παροχής ευκολιών πληρωμής από την ΑΤΗΚ προς την Primetel PLC υπό το πρίσμα του επηρεασμού του ανταγωνισμού και των καταναλωτών.


Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν
698/2015 του Διοικητικού Δικαστηρίου μπορεί να ανευρεθεί εδώ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου