Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Εφετείο – Αναθεωρητική Δικαιοδοσία, με απόφασή του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 53/2019 ημερομηνίας 10/10/2023, απέρριψε την έφεση της FEREOS LTD
20/10/2023


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, στις 10/10/2023 το Εφετείο εξέδωσε απόφαση στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 53/2019 με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της εταιρείας FEREOS LTD (εφεξής «FEREOS»), κατά πλειοψηφία.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Δικαστήριο με την απόφαση υπ’ αριθμ.1130/2013 ημερομηνίας 7/02/2019 είχε απορρίψει το σύνολο των λόγων ακύρωσης, επικυρώνοντας την απόφαση της Επιτροπής με αρ. 9/2013.

Στην απόφασή του στην Αναθεωρητική Έφεση αρ. 53/2019 ημερομηνίας 10/10/2023, αναφορικά με τον ισχυρισμό που τέθηκε από την Εφεσείουσα επί του πρώτου λόγου έφεσης ότι το πρωτόδικο δικαστήριο παραγνώρισε και δεν εξέτασε και/ή δεν εφάρμοσε τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και/ή τις αρχές για δίκαιη δίκη, με κύριο επιχείρημα ότι τα δικαιώματα της Εφεσείουσας είχαν παραβιαστεί από την καθυστέρηση που επήλθε, από την υποβολή της αρχικής καταγγελίας εναντίον της Εφεσείουσας μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και την κοινοποίηση της στην Εφεσείουσα, το Εφετείο απέρριψε το συγκεκριμένο λόγο έφεσης, αναφέροντας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά στο συγκεκριμένο λόγο έφεσης, στα νομικά σημεία του δικογράφου της προσφυγής, καθώς και ότι ουδείς σχετικός και συσχετιζόμενος προς αυτά λόγος ακυρώσεως προωθήθηκε συγκεκριμένα και επαρκώς με τη γραπτή αγόρευση της Εφεσείουσας, κατά την πρωτόδικη διαδικασία.

Ως προς το δεύτερο λόγο έφεσης ότι λανθασμένα το Πρωτόδικο Δικαστήριο έκρινε ότι, δεν εφαρμόζονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι αρχές της δίκαιης δίκης, ως αυτές διαφυλάσσονται από το Άρθρο 12 του Συντάγματος και λανθασμένα κατέληξε ότι, το εν λόγω άρθρο αφορά μόνο σε ποινικές υποθέσεις, το Εφετείο απέρριψε κι αυτόν τον λόγο έφεσης, υιοθετώντας το εξής σκεπτικό του Πρωτόδικου Δικαστηρίου:

«Ως προς το ζήτημα της οιονεί ποινικής διαδικασίας και στην αναφορά εκ μέρους της αιτήτριας στα όποια δικαιώματα του κατηγορουμένου, κατ΄ αναλογίαν των όσων ορίζονται στις διατάξεις του Άρθρου 12 του Συντάγματος, περιορίζομαι να υπενθυμίσω τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με τελευταία την απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Α.Ε. 91/2012, Jupiwind Ltd κ.ά. ν. Διοικητή Κεντρικής Τράπεζας, ημερομηνίας 18.1.2018, στην οποία επαναβεβαιώθηκε η σταθερή θεώρηση ότι το διοικητικό πρόστιμο, δεν μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως ποινή, εντός της έννοιας του Άρθρου 12 του Συντάγματος, αλλά συνιστά μέτρο που επιβάλλεται στους ιδιώτες που δεν συμμορφώνονται προς διοικητική διαδικασία, τηρουμένης βεβαίως πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας (Δημοκρατία ν. Demand Shipping (1994) 3 Α.Α.Δ. 640).»

Ως προς τον τρίτο λόγο έφεσης ότι λανθασμένα το πρωτόδικο δικαστήριο αποφάσισε ότι, η Επιτροπή δεν είχε, με τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης της, υπερβεί τα ακραία όρια της διακριτικής ευχέρειας της, υποστηρίζοντας, συναφώς, ότι η Εφεσίβλητη δεν έλαβε υπόψη και/ή αγνόησε συγκεκριμένο πόρισμα του Τμήματος Τελωνείων, το Εφετείο έκρινε ότι δεν ευσταθεί η θέση της Εφεσείουσας ότι αγνοήθηκε η σχετική επιστολή του Τμήματος Τελωνείων.

Εξετάζοντας τον τέταρτο λόγο έφεσης μαζί με τον πέμπτο λόγο έφεσης, με τους οποίους η Εφεσείουσα είχε αμφισβητήσει, αφ’ ενός, την ορθότητα της απόφασης του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι η Επιτροπή είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για διεξαγωγή δέουσας έρευνας και αφ’ ετέρου, ότι δεν διεξήχθη η δέουσα έρευνα σε σχέση με τη λήψη των σχετικών παραγόντων για καθορισμό του ύψους του επιβληθέντος προστίμου, το Εφετείο έκρινε ότι ούτε κι αυτοί οι λόγοι έφεσης της Εφεσείουσας ευσταθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή, με την απόφασή της ημερομηνίας 15/02/2013, είχε ομόφωνα αποφασίσει ότι η FEREOS προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που είχε με την καταγγέλλουσα εταιρεία, Andros Kiosk Ltd, ως αποτέλεσμα της αιφνίδιας και αδικαιολόγητης διακοπής των μακροχρόνιων εμπορικών της σχέσεων με την καταγγέλλουσα εταιρεία, η οποία κατείχε θέση πελάτη της FEREOS και η οποία δεν διέθετε ισοδύναμη εναλλακτική λύση, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως ίσχυε τότε.

Αντικείµενο της υπόθεσης ήταν η καταγγελία που υπέβαλε η εταιρεία Andros Kiosk Ltd στην Επιτροπή στις 18/01/2006 εναντίον της FEREOS, για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που η FEREOS κατείχε έναντι της καταγγέλλουσας εταιρείας, ενόψει των αποκλειστικών αντιπροσωπειών που η FEREOS διέθετε σε προϊόντα, που εισήγαγε και διέθετε στην αγορά, τα οποία προϊόντα η FEREOS είχε σταματήσει να προμηθεύει την καταγγέλλουσα.

Οι παραβάσεις αφορούσαν την περίοδο από το έτος του 2005, όταν διακόπηκε η συνεργασία της FEREOS με την καταγγέλλουσα, μέχρι το Μάϊο του 2009, όταν τερματίσθηκε η σχετική παράβαση από την FEREOS.

Ως αποτέλεσμα της στοιχειοθετηµένης παράβασης του άρθρου 6(2) του Νόμου 13(Ι)/2008, ως ίσχυε τότε, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στην FEREOS συνολικού ύψους €204.575.

Η σχετική Απόφαση υπ’ αριθμόν 53/2019 του Εφετείου μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σχετικές αποφάσεις

Η απόφαση υπ’ αριθμόν 1130/2013 του Διοικητικού Δικαστηρίου


H απόφαση ΕΠΑ 9/2013 – Καταγγελία της εταιρείας Andros Kiosk Ltd εναντίον της FEREOS LTD (Αρ. Φακέλου 11.17.06/2006, ηµερ. Απόφασης 15/02/2013).

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
20/10/2023  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου