Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Δημόσια Διαβούλευση: Προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2013»
09/09/2013

4
H Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 09/09/2013 μέχρι τις 23/09/2013, το προσχέδιο νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμος του 2013».

1. Εισαγωγή
Στόχος της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης είναι να καλέσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλλουν σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το προσχέδιο νομοσχεδίου, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει τον εν ισχύι περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο 22(Ι)/1999.

Η προτεινόμενη νομοθεσία κρίνεται ως απαραίτητη για τη σημαντική βελτίωση του παρόντος νομικού πλαισίου σχετικά με τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά.

Η προτεινόμενη νομοθεσία αντικαθιστά, τον περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμο 22(Ι)/1999, ο οποίος είχε θεσμοθετηθεί με πρότυπο τον προϊσχύοντα Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4064/89 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων. Ωστόσο, ήδη από το 2004, ο ως άνω Κανονισμός έχει καταργηθεί και αντικατασταθεί από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός συγκεντρώσεων»), ο οποίος κι επέφερε σημαντικές και ευρείες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τις συγκεντρώσεις επιχειρήσεων με ενωσιακό (σ.σ.: κοινοτικό) ενδιαφέρον. Το προτεινόμενο νομοσχέδιο έχει ως σκοπό τη σύγκλιση του νομικού πλαισίου των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά της Δημοκρατίας με το αντίστοιχο πλαίσιο, το οποίο διαμορφώθηκε ήδη με τον ως άνω Κανονισμό αριθ. 139/2004. Μια τέτοια σύγκλιση κρίνεται απαραίτητη, καθώς θα συνεισφέρει στην ομοιόμορφη εφαρμογή των νομικών κανόνων περί συγκεντρώσεων επιχειρήσεων με πρότυπο τον ως άνω Κανονισμό, ενώ θα καθίσταται ευχερέστερη η άντληση καθοδήγησης από τις αντίστοιχες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για με την εφαρμογή των σχετικών νομικών διατάξεων.

Η έγκριση του προτεινόμενου νομικού πλαισίου αποτελεί όρο του Μνημονίου Συναντίληψης, το οποίο υπεγράφη με την Τρόικα. Σύμφωνα με το Μνημόνιο, η προτεινόμενη νομοθεσία πρέπει να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2013.

2. Κύρια σημεία

Τα κυριότερα σημεία που καλύπτει το προσχέδιο νομοσχεδίου είναι τα εξής:

- Άρθρο 3(2)(α)(ii): Θεσπίζεται ότι ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον χαρακτηρισμό μιας πράξης συγκέντρωσης ως μείζονος σημασίας η περίπτωση κατά την οποία όταν τουλάχιστον δύο από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις ασχολούνται με εμπορικές δραστηριότητες εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.

- Άρθρο 10: Καταργείται η υποχρέωση για κοινοποίηση της συγκέντρωσης εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

- Άρθρο 12: Προβλέπεται η καταβολή τέλους ύψους €1000 με την υποβολή της κοινοποίησης συγκέντρωσης.

- Άρθρο 18: Δίνεται η δυνατότητα απόσυρσης της κοινοποίησης συγκέντρωσης με την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή.

- Άρθρα 20 και 21: Τροποποιείται το κριτήριο συμβατότητας με την ανταγωνιστική αγορά.

- Άρθρο 23(1)(β): Προβλέπεται η καταβολή τέλους ύψους €6000 πριν ξεκινήσει διαδικασία πλήρους διερεύνησης.

- Άρθρο 25(1)(β): Στις περιπτώσεις που διεξάγεται πλήρης διερεύνηση δίνεται η δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να προβούν σε τροποποιήσεις ή να αναλάβουν δεσμεύσεις με σκοπό την άρση των αμφιβολιών ως προς τη συμβατότητα της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

- Άρθρο 28(2): Προβλέπεται η κοινοποίηση έκθεσης της Επιτροπής στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναφορικά με τις αμφιβολίες που διαπιστώθηκαν σε σχέση με τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

- Άρθρο 33(2): Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής ακροάσεων πριν από την έκδοση απόφασης σχετικά με τη συμβατότητα της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς.

- Άρθρο 34: Προβλέπεται η δυνατότητα διεξαγωγής ακροάσεων στη βάση έκθεσης αιτιάσεων σχετικά με την παραβίαση διατάξεων του Νόμου.

- Άρθρο 40: Καθορίζονται διοικητικά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις για παραβίαση ή παράληψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου.

- Άρθρο 41: Προβλέπεται η λήψη δικαστικών μέτρων για είσπραξη των επιβαλλόμενων διοικητικών προστίμων και κυρώσεων που δεν πληρώθηκαν.

- Άρθρο 42: Καθορίζεται το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή μπορεί να συλλέγει πληροφορίες.

- Άρθρα 43 και 44: Καθορίζεται το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους.

- Άρθρο 48: Επιβάλλεται υποχρέωση προς εχεμύθεια για την προστασία επιχειρηματικών εμπιστευτικών/απόρρητων πληροφοριών.

- Άρθρο 50: Δίνεται η δυνατότητα στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να μπορούν να υποβάλουν δήλωση εκούσιας αποποίησης του δικαιώματος εχεμύθειας για σκοπούς παροχής εμπιστευτικών/απόρρητων πληροφοριών σε περίπτωση που η συγκέντρωση εξετάζεται παράλληλα από άλλη Αρχή Ανταγωνισμού.

- Άρθρο 51: Προβλέπεται εισαγωγή σχετικής διάταξης περί τήρησης άρθρου Μητρώου Συγκεντρώσεων και διαχωρισμός εμπιστευτικών και μη εγγράφων.

3. Συμμετοχή φορέων
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς προσκαλούνται να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση αφενός για να ενημερωθούν για τις πρόνοιες του υπό εξέταση νομοθετήματος και αφετέρου για να εκφράσουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους.

Θα γίνονται δεκτές μόνο γραπτές απόψεις και εισηγήσεις που θα παραληφθούν μέχρι τις 12:00 μ.μ. στις 23/09/2013 το αργότερο. Οι απόψεις και οι εισηγήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις πιο κάτω διευθύνσεις: odroussioti@competition.gov.cy και akyriakides@competition.gov.cy.

Πρόσθετα με την ηλεκτρονική υποβολή των απόψεων και εισηγήσεων, όσοι επιθυμούν μπορούν να αποστείλουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις του είτε μέσω φαξ είτε ταχυδρομικώς υπό την προϋπόθεση ότι ο φάκελος φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου με ημερομηνία έως και τις 23/09/2013:

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Λεωφόρος Στροβόλου 53, Πολυκατοικία Victory
2018 Στρόβολος, Λευκωσία
Φαξ 22304944

4. Συνοδευτικά έγγραφα
Το παρόν επεξηγηματικό σημείωμα συνοδεύεται από: (α) το προσχέδιο νομοσχεδίου, (β) τους περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμους του 1999 έως 2000, (γ) πίνακα αντιστοιχίας της αρίθμησης των άρθρων του ισχύοντος νόμου και της αρίθμησης των άρθρων του προσχεδίου νομοσχεδίου, και (δ) τον κοινοτικό κανονισμό συγκεντρώσεων με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων επιχειρήσεων».

Το προσχέδιο του νομοσχεδίου, καθώς και τα συνοδευτικά έγγραφα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (www.competition.gov.cy).

5. Υπεύθυνοι Λειτουργοί
Οι υπεύθυνοι λειτουργοί από τους οποίους οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινίσεις είναι:

Όλγα Δρουσιώτη Παπαχρυσάνθου
Ανώτερη Λειτουργός
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Τηλ. 22606609
Φαξ 22304944
Email odroussioti@competition.gov.cy
Αθηνά Κυριακίδη
Ανώτερη Λειτουργός
Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού
Τηλ. 22606608
Φαξ 22304944
E-mail: akyriakides@competition.gov.cy.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου