Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Kanika Group Ltd και Claridge Public Ltd
07/08/2013


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Kanika Group Ltd και Claridge Public Ltd με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίησαν ότι προτίθενται να δημιουργήσουν μία κοινή επιχείρηση.

Η Kanika Group Ltd αποτελεί ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί μητρική εταιρεία της οποίας η μόνη της ασχολία είναι να επενδύει σε εταιρείες. Οι κύριες δραστηριότητες των θυγατρικών εταιρειών που ελέγχει άμεσα είναι οι ακόλουθες: η διαχείριση ξενοδοχείων μέσω ιδιοκτησίας ή ενοικίασης, η αξιοποίηση γης, η διαχείριση ακίνητων εκ μέρους πελατών και οι ενοικιάσεις ιδιόκτητων γραφειακών συγκροτημάτων. Στην κοινή επιχείρηση θα συμμετέχει εκ μέρους της Kanika Group Ltd η Kanika Olympic Ltd, η οποία αποτελεί θυγατρική εταιρεία της πρώτης.

Η Claridge Public Ltd αποτελεί δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η οποία ασχολείται η ίδια ή μέσω θυγατρικών της, με την κατοχή και διαχείριση ξενοδοχείων, πολυτελών επαύλεων και διαμερισμάτων.

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι 2000.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου