Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Cyreit Variable Capital Investment Company Plc από την Invel Real Estate Management Ltd, μέσω της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.
29/03/2019


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της Cyreit Variable Capital Investment Company Plc από την Invel Real Estate Management Ltd, μέσω της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.

Η Invel Real Estate Management Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Τζέρσεϋ και αποτελεί την ελέγχουσα οντότητα του ομίλου Invel. Ο εν λόγω όμιλος επικεντρώνεται στις επενδυτικές ευκαιρίες στις ευρωπαϊκές αγορές ακινήτων.

Η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην αγορά επενδύσεων σε ακίνητα όσο στην ενεργό διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η Cyreit Variable Capital Investment Company Plc είναι συστημένη ως Οργανισμός Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και είναι δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (στην Αγορά Μη Διαπραγματεύσιμων Επενδυτικών Σχεδίων) και δραστηριοποιείται στην αγορά εκμίσθωσης ακινήτων.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου