Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού αποφάσισε τη διεξαγωγή πλήρους διερεύνησης της πράξης συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd
30/12/2013


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20/12/2013, αφού έλαβε υπόψη την προκαταρκτική αξιολόγηση της Υπηρεσίας αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης από τις εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd, έχει διαπιστώσει ότι η πιο πάνω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/1999, ως έχει τροποποιηθεί προκαλώντας συνάμα σοβαρές αμφιβολίες ως προ το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά.

Συνεκτιμώντας όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής, από την ως τώρα ανάλυση και εκτίμηση των παραγόντων που συνθέτουν τη σκοπούμενη συγκέντρωση διαφάνηκε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με την ανταγωνιστική αγορά αναφορικά με την αγορά της εκτύπωσης περιοδικών, καθώς και την αγορά της εκτύπωσης εφημερίδων. Συγκεκριμένα:

· Οι ιδρυτικές εταιρείες Proteas Press Ltd, Ι.Γ. Κασουλίδης & Υιός Λτδ και Litho Web Ltd δραστηριοποιούνται με την εκτύπωση εφημερίδων, περιοδικών και φυλλαδίων, καταλόγων και άλλων εντύπων εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας.
· Η σχετική αγορά εκτυπωτικών υπηρεσιών δεν θεωρείται ως ενιαία αγορά αλλά αυτή διακρίνεται σε: α) αγορά εκτύπωσης εφημερίδων β) αγορά εκτύπωσης περιοδικών και γ) αγορά εκτύπωσης φυλλαδίων, καταλόγων και άλλων εντύπων. Η γεωγραφική αγορά για τις πιο πάνω σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι όλη η ελεγχόμενη περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπου οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις διαφαίνεται να δραστηριοποιούνται υπό επαρκώς ομοιογενείς όρους ανταγωνισμού.
· Το συνολικό μερίδιο αγοράς των ιδρυτικών εταιρειών που θα μεταφερθεί στην κοινή επιχείρηση αναφορικά με την εκτύπωση περιοδικών εκτιμήθηκε ότι είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Το σημαντικό αυτό μερίδιο αγοράς τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι τα περιοδικά που εκτυπώνουν τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν τη ψηλότερη αναγνωσιμότητα (σύμφωνα με έρευνα αναγνωσιμότητας). Ως εκ τούτου προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά ως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.
· Παρά τους ισχυρισμούς των ιδρυτικών εταιρειών ότι όλα τα τυπογραφεία αποτελούν ανταγωνιστές τους, δεν τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία που να συνηγορούν στον ισχυρισμό ότι όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε εκτυπωτικές εργασίες είναι σε θέση να εκτυπώσουν τα περιοδικά τα οποία εκτυπώνουν τα εμπλεκόμενα μέρη ιδιαίτερα σε σχέση με την παραγωγική δυνατότητα ή/και την τεχνογνωσία τους.
· Η αξιολογούμενη συγκέντρωση δύναται να επηρεάσει τα συμφέροντα των καταναλωτών, καθότι οποιαδήποτε εκμετάλλευση της πιθανής δεσπόζουσας θέσης της κοινής επιχείρησης θα έχει επιπτώσεις στις εκδόσεις και αυτό δύναται να μεταφερθεί στον καταναλωτή, ο οποίος είναι ο τελικός αποδέκτης των περιοδικών.
· Πέραν της επηρεαζόμενης αγοράς της εκτύπωσης περιοδικών, υφίσταται και μία παραπλήσια / γειτονική αγορά, αυτή της εκτύπωσης εφημερίδων για την οποία θα πρέπει να διερευνηθεί, στη βάση του άρθρου 4(2) του Νόμου, κατά πόσον η δημιουργία της κοινής επιχείρησης έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των ιδρυτικών εταιρειών, εφόσον οι δύο από αυτές δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή.

Κρίνοντας στη βάση των πιο πάνω που ενδεικτικά παρατίθενται, η Επιτροπή έκρινε ότι προκύπτει η ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπό αναφοράς συγκέντρωσης. Όπως γίνεται αντιληπτό μέσα από τη διαδικασία της πλήρους διερεύνησης θα καταστεί δυνατή η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πρόσθετων πληροφοριών που θα επιτρέψουν τη διαμόρφωση μιας πιο ασφαλούς και έγκυρης γνώμης για τη σκοπούμενη συγκέντρωση.

Σημειώνεται προς γνώση κάθε ενδιαφερόμενου ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22(Ι)/1999, σε περίπτωση συγκέντρωσης για την οποία διεξάγεται πλήρης έρευνα, παρέχεται έπειτα από αίτηση προσώπων που έχουν έννομο συμφέρον, αλλά δεν συμμετέχουν στη συγκέντρωση, η ευκαιρία να υποβάλουν τις οποιεσδήποτε τυχόν απόψεις τους σχετικά με την εν λόγω πράξη συγκέντρωσης κατά τρόπο και σε χρόνο ώστε να μην παραβιάζεται η προθεσμία του άρθρου 28 του Νόμου.
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου