Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. μετοχικού κεφαλαίου της WSHP Intermediate Holding S.à r.l., μέσω της Sebia S.A.
07/01/2022


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., με κοινοποίησή της προς την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού, γνωστοποίησε ότι προτίθεται να προβεί στην απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας WSHP Intermediate Holding S.à r.l., μέσω της Sebia S.A..

Η Sebia είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γαλλίας, η οποία ελέγχεται έμμεσα από την CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., μέσω ορισμένων Ταμείων CVC. Η Sebia σχεδιάζει, κατασκευάζει και πωλεί in vitro διαγνωστικά («IVD») όργανα δοκιμής και αντιδραστήρια (in vitro diagnostic testing instruments and reagents). Πιο συγκεκριμένα, η Sebia προσφέρει κυρίως όργανα και αντιδραστήρια κλινικής χημείας (clinical chemistry).

Η CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου που, μαζί με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, αποτελούν το «Δίκτυο CVC». Οι δραστηριότητες των εν λόγω εταιρειών περιλαμβάνουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών και/ή διαχείριση επενδύσεων εκ μέρους ορισμένων επενδυτικών ταμείων και πλατφόρμων (τα «Ταμεία CVC»). Τα Ταμεία CVC κατέχουν συμμετοχές σε αριθμό εταιρειών σε διάφορες βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών που ασχολούνται με χημικά, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, παροχή υπηρεσιών, μεταποίηση, λιανική πώληση και διανομή.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η WSHP Intermediate Holding S.à r.l., εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Ο Στόχος, μαζί με τις θυγατρικές τoυ, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία δοκιμαστικών συστημάτων (test systems) για εργαστηριακά αυτό-άνοσα διαγνωστικά με δραστηριότητες διανομής παγκοσμίως.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου