Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας B&A The Best MCC Ltd εναντίον της Hermes Airports Ltd (αρ. φακ. 11.17.009.37) σε σχέση με προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Hermes Airports Ltd
05/03/2013


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού επιθυμεί να πληροφορήσει κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο ότι θα προβεί σε δημόσια διαβούλευση σε σχέση με τις προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Hermes Airports Ltd.

Το έγγραφο της δημόσιας διαβούλευσης βρίσκεται πιο κάτω και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 1/03/2013.

“Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την καταγγελία της εταιρείας B&A The Best MCC Ltd εναντίον της Hermes Airports Ltd (αρ. φακ. 11.17.009.37) σε σχέση με προτεινόμενες δεσμεύσεις της εταιρείας Hermes Airports Ltd

Εισαγωγή

(1) Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») έλαβε από την εταιρεία Hermes Airports Ltd (εφεξής η «Hermes») πρόταση περί ανάληψης δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 24(ε) του Νόμου 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος») αναφορικά με τη διερεύνηση πιθανολογούμενης παράβασης του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου από μέρους της προαναφερόμενης εταιρείας, στην αγορά της παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων εντός των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου.

(2) Με την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή επιθυμεί να θέσει υπό δημόσια διαβούλευση τις προς ανάληψη δεσμεύσεις, όπως αυτές έχουν προταθεί από την εταιρεία Hermes στο πλαίσιο της διερεύνησης της εν λόγω υπόθεσης από την Επιτροπή. Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις έχουν ως στόχο να ανταποκριθούν στις αντιρρήσεις της Επιτροπής, οι οποίες εκφράστηκαν κατά την προκαταρκτική εκτίμηση και διατυπώθηκαν στη σχετική Έκθεση Αιτιάσεων της Επιτροπής με ημερομηνία 05/10/2012. Με την ολοκλήρωση της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή προτίθεται να λάβει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 24(ε) του Νόμου. Η απόφαση δέσμευσης θα πρέπει να διαπιστώνει ότι δε συντρέχουν πλέον λόγοι δράσης από μέρους της Επιτροπής, δίχως να συνάγεται ότι υπήρχε ή ότι εξακολουθεί να υπάρχει παράβαση των διατάξεων του Νόμου.

1. Περίληψη της υπόθεσης
(3) Στις 22/12/2009 υποβλήθηκε στην Επιτροπή καταγγελία εναντίον της Hermes, η οποία αναφερόταν σε κατ’ ισχυρισμό παραβάσεις των άρθρων του Νόμου. Αντικείμενο της υπό εξέταση καταγγελίας αποτελεί η εκ μέρους της Hermes κατ’ ισχυρισμόν εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή εκ μέρους των αντισυμβαλλομένων εταιρειών πρόσθετων υποχρεώσεων, ήτοι την υποχρέωση συνεργασίας με την εταιρεία καθαρισμού Hellenic TziIlalis (εφεξής η «ΗΤ»), και οι οποίες δε συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών.

(4) Η εταιρεία Hermes είναι ιδιωτική εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της «Σύμβασης Παραχώρησης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση των Διεθνών Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου» που υπέγραψε με την Κυπριακή Δημοκρατία και τέθηκε σε ισχύ στις 12/5/2006, αποτελεί τη Διεύθυνση των δύο Αερολιμένων και είναι υπεύθυνη για τη διαχείρισή τους. Σημειώνεται ότι, βάσει της εν λόγω συμφωνίας, η Hermes ανέλαβε την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου.

(5) Η Επιτροπή αποφάσισε στις 20/1/2010 να δώσει οδηγίες στην Υπηρεσία για τη διεξαγωγή προκαταρκτικής έρευνας αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων του Νόμου, που εμπεριέχονταν στην καταγγελία.

(6) Η Επιτροπή, ενεργώντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεση της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφασή του ημερομηνίας 20/12/2011. Η Επιτροπή επίσης εξέτασε την υπόθεση υπό το φως της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 25/05/2011, στις Προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (Exxon Mobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού) και, αφού έλαβε υπόψη και σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, έλαβε τις εξής αποφάσεις:(α) Να ανακαλέσει την απόφαση της ημερομηνίας 20/01/2010 για τη διεξαγωγή έρευνας και όλες τις μετέπειτα ληφθείσες αποφάσεις και να εξετάσει την πιο πάνω υπόθεση εξ΄ υπαρχής,(β) Αφού έλαβε υπόψη το υλικό το οποίο βρισκόταν ενώπιον της Επιτροπής κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης ημερομηνίας 20/01/2010 για διεξαγωγή έρευνας, έκρινε ότι το εν λόγω υλικό δικαιολογεί τη διεξαγωγή έρευνας της καταγγελίας από την Υπηρεσία,(γ) Η έρευνα θα διεξαχθεί με βάση το υφιστάμενο κατά το χρόνο λήψης της πιο πάνω ανακαλούμενης απόφασης πραγματικό και νομικό καθεστώς και (δ) Θα γίνει χρήση του υπάρχοντος στο σχετικό φάκελο υλικού.

(7) Η Υπηρεσία, ενεργώντας στη βάση των οδηγιών της Επιτροπής, διεξήγαγε προκαταρκτική έρευνα αναφορικά με τις πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων του Νόμου και με την ολοκλήρωση αυτής υπέβαλε σημείωμα στην Επιτροπή με τις εισηγήσεις της με ημερομηνία 07/9/2012.

(8) Η Επιτροπή, κατά τη συνεδρία της με ημερομηνία 11/9/2012, αφού έλαβε υπόψη το περιεχόμενο του διοικητικού φακέλου και το σημείωμα της Υπηρεσίας, διαπίστωσε ότι εκ πρώτης όψεως πιθανολογείται παράβαση του άρθρου 6(1)(δ) του Νόμου από μέρους της Hermes και ομόφωνα αποφάσισε να καταρτιστεί Έκθεση Αιτιάσεων. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή έκρινε προκαταρκτικά ότι, η Hermes μέσω του όρου αποκλειστικότητας που έθετε κατονομάζοντας την εταιρεία ΗΤ, καθώς επίσης και διά μέσω του όρου «εγκεκριμένος πάροχος», χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια παροχής της εν λόγω άδειας, καταχρούσε τη δεσπόζουσα θέση της κατά παράβαση του Νόμου.

2. Εκ πρώτης όψεως παράβαση του άρθρου 6 (1) (δ) του Νόμου
(9) Στην παραπάνω Έκθεση Αιτιάσεων διατυπώθηκε η προκαταρκτική εκτίμηση της Επιτροπής.

(10) Η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας, εκτιμά ότι η Hermes ως εταιρεία που κατέχει μονοπωλιακή θέση και ως εκ τούτου δεσπόζουσα θέση στην αγορά παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου, έχει ιδιαίτερη ευθύνη (special responsibility) σχετικά με τις πράξεις ή τις παραλείψεις που μπορεί να αποδειχθούν επιζήμιες για τον ανταγωνισμό γενικά. Η Hermes, έχοντας την αποκλειστική ευθύνη συντήρησης και διαχείρισης των αερολιμένων βάσει της σύμβασης παραχώρησης, δύναται μεν να παραχωρεί σε τρίτους άδειες ή υπεργολαβίες χωρίς την προκήρυξη προσφορών, εντούτοις έχει την παράλληλη υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών ώστε η επιλογή των εταιρειών να γίνεται με διαφάνεια και να μην παρακωλύεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά.

(11) Η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας, επισημαίνει πως η πρακτική που ακολουθεί η Hermes, κατονομάζοντας συγκεκριμένη εταιρεία καθαρισμού, αποτελεί παρεμποδιστική κατάχρηση (exclusionary abuse) της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει, καθότι αποκλείονται ανταγωνίστριες με τη HT εταιρείες από την αγορά παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών καθαρισμού των αεροδρομίων. Επιπροσθέτως, η Hermes δεν έχει δώσει καμία αιτιολογία που να δικαιολογεί τον όρο στις συμφωνίες που συνάπτει με τρίτους όπου κατονομάζει ρητά την HT ως τον αποκλειστικό πάροχο υπηρεσιών καθαρισμού.

(12) Η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας , εκτιμά ότι κατόπιν τροποποίησης ορισμένων συμβολαίων από πλευράς της Hermes, δεν κατονομάζεται πλέον ρητά η ΗΤ, αλλά έχει προβλεφθεί ότι υπηρεσίες καθαρισμού προσφέρονται μόνο από «εγκεκριμένο (σ.σ. από την Hermes) πάροχο υπηρεσιών». Η Επιτροπή συμπεραίνει πως η προσθήκη του όρου «εγκεκριμένος πάροχος» στα συμβόλαια είναι εν γένει θεμιτή, υπό την έννοια ότι επιβάλλεται να τηρείται ασφάλεια και ευταξία στους αερολιμένες, εντούτοις, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικά /προκαθορισμένα κριτήρια στη βάση των οποίων ανταγωνίστριες της ΗΤ εταιρείες να δύνανται να λάβουν σχετική έγκριση.

(13) Η Επιτροπή, στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σχέση της ΗΤ «με την Hermes έχει το χαρακτήρα της ελεγχόμενης συνδεδεμένης εταιρείας (affiliate) της ΗΜ», διαπιστώνει ότι η Hermes μέσω του όρου αποκλειστικότητας που έθετε κατονομάζοντας την εταιρεία ΗΤ, καθώς επίσης και δια μέσω του όρου «εγκεκριμένος πάροχος» χωρίς να καθορίζει συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια παροχής της εν λόγω έγκρισης, υιοθετούσε πρακτική μόχλευσης (leveraging) κατά παράβαση του Νόμου.

(14) Συνοψίζοντας, η Επιτροπή στη βάση των ευρημάτων της προκαταρκτικής έρευνας, εκτιμά ότι η Hermes ακολούθησε πρακτική η οποία αποτελεί εξάρτηση της σύναψης συμφωνιών από την αποδοχή από μέρους των αντισυμβαλλόμενων πρόσθετων υποχρεώσεων, οι οποίες, κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις κρατούσες εμπορικές συνήθειες, δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμφωνιών αυτών και έχει ως αποτέλεσμα την παρακώληση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας.

3. Προσφερόμενες Δεσμεύσεις
(15) Η εταιρεία Hermes παρουσίασε τις θέσεις της σε συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής στις 09/1/2013. Στη συνέχεια, κατέθεσε γραπτώς τις προτεινόμενες προς ανάληψη από μέρους της δεσμεύσεις με επιστολή της στην Επιτροπή με ημερομηνία 18/01/2013. Οι δεσμεύσεις αυτές παρουσιάζονται παρακάτω:

· Η Hermes είναι διατεθειμένη να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τις προϋποθέσεις αδειοδότησης εργολάβων καθαρισμού, με τον ίδιο συνήθη τρόπο που αναρτά τις γνωστοποιήσεις/εγκυκλίους της.
· Η Hermes δεν προτίθεται επί του παρόντος και για το προβλεπτό μέλλον και ειδικότερα για την επόμενη διετία να επιζητήσει την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος για την προσφορά υπηρεσιών από οποιονδήποτε αδειούχο, λόγω της σχετικά περιορισμένης έκτασης του όγκου των όλων εργασιών σε σχέση με τους οποιουσδήποτε υφιστάμενους ή άλλους πιθανούς μελλοντικούς χρήστες χώρων στα αεροδρόμια. Εάν μελλοντικά, με βάση τις τότε κρατούσες συνθήκες, προκύψει θέμα για να ζητήσει η Hermes καταβολή τέτοιου τέλους ή δικαιώματος, αυτό θα είναι εύλογο στη βάση αντικειμενικών και διάφανων εύλογων κριτηρίων γενικής εφαρμογής και χωρίς διακρίσεις, λαμβανομένων υπόψη του συνόλου των συνθηκών και ειδικότερα της χρήσης υποδομής, διευκολύνσεων που συνεπάγονται δαπάνες ανάλογα με τη χρήση (ως νερό, ρεύμα, κλπ) και την έκταση των χώρων για τους οποίους παρέχονται υπηρεσίες καθαρισμού από οποιονδήποτε εργολάβο.
· Το σχέδιο των όρων αδειοδότησης για του παρόχους υπηρεσιών καθαρισμού είναι το παρακάτω:

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

(i) Να είναι είτε δεόντως εγγεγραμμένο νομικό πρόσωπο στην Κύπρο ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, είτε φυσικό πρόσωπο που νόμιμα δύναται να δραστηριοποιείται στην Κύπρο. Και στις δυο περιπτώσεις απαιτείται οι διευθυντές ή το φυσικό πρόσωπο (ως θα είναι η περίπτωση) να είναι λευκού ποινικού μητρώου.

(ii) Κατοχή αριθμού φορολογικού μητρώου και αριθμού εγγραφής Φ.Π.Α. στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(iii) Νόμιμη εργοδότηση υπαλλήλων με λευκό ποινικό μητρώο που μπορούν να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες άδειες πρόσβασης στα αεροδρόμια από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

(iv) Πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008 (Quality Management System)

(v) Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Health and Safety Plan)

(vi) Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management Plan)

(vii) Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Ουσιών (Hazardous Substances Management Plan)

(viii) Ασφαλιστική κάλυψη δημόσιας ευθύνης, περιλαμβανομένης περιβαλλοντικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Β. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε εργολάβος που πληροί τα πιο πάνω κριτήρια και θα αδειοδοτηθεί από την Hermes, θα αναλαμβάνει έναντι της Hermes ότι:

(α) Θα εξασφαλίζει από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας όλες τις απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις και άδειες για αν εισέρχεται στους χώρους των αεροδρομίων.

(β) Θα τηρεί τις προαναφερόμενες υπό Α προϋποθέσεις για την περίοδο δραστηριότητας του στην περιοχή υπηρεσιών στους χώρους των αεροδρομίων.

(γ) Θα τηρεί τους κανονισμούς και διαδικασίες λειτουργίας των αεροδρομίων, περιλαμβανομένων ειδικά και των αναφερόμενων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας.

Ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις και ανάγκες στη λειτουργία των αεροδρομίων με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της Δημοκρατίας και της Hermes, είναι δυνατόν η Hermes να καθορίσει διαφοροποιημένες προϋποθέσεις ή όρους αδειοδότησης, που πάντοτε θα είναι στη βάση διάφανων και αντικειμενικών εύλογων κριτηρίων γενικής εφαρμογής, περιλαμβανομένης της απαίτησης καταβολής τέλους ή δικαιώματος για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στους χρήστες χώρων στα αεροδρόμια. Ειδικά σε ό,τι αφορά την προοπτική καθορισμού δικαιώματος/τέλους, τέτοιο θα συναρτάται με τη χρήση διευκολύνσεων που συνεπάγονται άμεσες δαπάνες (ως ρεύμα, νερό) και την έκταση των χώρων σε σχέση με τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες.

· Σε σχέση με τα συμβόλαια μεταξύ Hermes και ιδιωτικών εταιρειών για την ενοικίαση χώρων εντός των δύο αερολιμένων, η εταιρεία Hermes κατά την ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής, επεσήμανε ότι στους όρους των εν λόγω συμβολαίων στο σημείο που αφορά τις υπηρεσίες καθαρισμού θα περιέχεται ο όρος «εγκεκριμένος πάροχος».

4. Πρόθεση της Επιτροπής
(16) Η Επιτροπή, με βάση το πόρισμα της δημόσιας αυτής διαβούλευσης, προτίθεται να λάβει απόφαση με βάση το άρθρο 24 (ε) του Νόμου. Επί τούτου, καλεί τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη όπως υποβάλουν γραπτώς τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους επί των προσφερόμενων δεσμεύσεων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης.

(17) Σε περίπτωση που οι γραπτές παρατηρήσεις περιλαμβάνουν εμπιστευτικές πληροφορίες, τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη καλούνται να προσκομίσουν δύο αντίγραφα των γραπτών τους παρατηρήσεων, ένα εμπιστευτικής φύσεως, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» και ένα μη εμπιστευτικής φύσεως, το οποίο θα φέρει την ένδειξη «ΜΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ». Στην περίπτωση αυτή, τα ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη πρέπει να αιτιολογήσουν τη θέση τους γιατί οι συγκεκριμένες πληροφορίες θα πρέπει να θεωρηθούν ως εμπιστευτικές.

(18) Τα οποιαδήποτε σχόλια και οι οποιεσδήποτε τυχόν παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (chairman@competition.gov.cy), μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ) (+357 22304944) ή μέσω ταχυδρομείου στην παρακάτω διεύθυνση με την επισήμανση «Δημόσια Διαβούλευση 1/2013»

Λεωφόρος Στροβόλου 53,
Πολυκατοικία Victory,
Τ.Τ 2018 Στρόβολος, Λευκωσία
Τ.Θ. 23467, 1683 Λευκωσία”

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4/03/2013
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου