Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση κοινού ελέγχου των εταιρειών ΟΠΑΠ Α.Ε., Deep Investments Ltd και Padian Ltd επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive Ltd υπό την επωνυμία "Stoiximan"
23/04/2020


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι οι εταιρείες Οργάνωση Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.E., Deep Investments Ltd και Padian Ltd με κοινοποίησή τους προς την Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησαν ότι πρόκειται να προβούν σε απόκτηση κοινού ελέγχου επί των δραστηριοτήτων των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της GML Interactive Ltd υπό την επωνυμία "Stoiximan".

Η Οργάνωση Προγνωστικών Ποδοσφαίρου Α.E. είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα τυχερών παιχνιδιών.

Η Deep Investments Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και σύμφωνα με το καταστατικό της, οι σκοποί της είναι η εγγραφή, απόκτηση, κατοχή, διαχείριση, διοίκηση, διάθεση ή άλλως πως να διαπραγματεύεται άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, ομολογίες, γραμμάτια, δικαιώματα προαίρεσης, συμφέροντα ή αξιόγραφα κάθε είδους οποιασδήποτε εταιρείας, οντότητας, συνεταιρισμού ή άλλου οργανισμού προσώπων, μόνο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Η Padian Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Μάλτας. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί ιθύνουσα εταιρεία και σύμφωνα με το καταστατικό της, ο σκοπός της είναι η εγγραφή, απόκτηση, κατοχή, διαχείριση, διοίκηση, διάθεση ή άλλως πως να διαπραγματεύεται άμεσα ή έμμεσα οποιεσδήποτε μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, ομολογίες, γραμμάτια, δικαιώματα προαίρεσης, συμφέροντα ή αξιόγραφα κάθε είδους οποιασδήποτε εταιρείας, οντότητας, συνεταιρισμού ή άλλου οργανισμού προσώπων, μόνο στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελούν οι δραστηριότητες ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών της εταιρείας GML Interactive Ltd στην Ελλάδα και την Κύπρο, υπό την επωνυμία Stoiximan.
Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

Κριτήρια Προτεραιότητας

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου


Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017