Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της REM International (Cyprus) Ltd, η οποία κατέχει μετοχικό κεφάλαιο της Kition Ocean Holdings Limited, από την Aroundtown Ltd
23/05/2023


Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 10(4) του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014.
Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου από την Aroundtown Ltd της REM International (Cyprus) Ltd, η οποία κατέχει μετοχικό κεφάλαιο της Kition Ocean Holdings Limited,

Η Aroundtown Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόκειται για την κύρια εταιρεία συμμετοχών (holding company) του ομίλου Aroundtown, Επιπλέον, η Aroundtown Ltd παρέχει στις θυγατρικές της και στις άλλες συγγενικές εταιρείες εντός του ομίλου, χρηματοδότηση σχετικά με τις επενδύσεις τους. Η εν λόγω εταιρεία ανήκει στην Aroundtown SA, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Aroundtown SA ασχολείται με επενδύσεις σε ποιοτικά ακίνητα, τα οποία παράγουν εισόδημα με δυνατότητες προστιθέμενης αξίας, σε κεντρικές τοποθεσίες ευρωπαϊκών πόλεων, κυρίως στη Γερμανία και την Ολλανδία.
Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η REM International (Cyprus) Ltd η οποία είναι ένας από τους μετόχους της Kition Ocean Holdings Limited. Η REM International (Cyprus) Ltd είναι εταιρεία συμμετοχών η οποία κατέχει μετοχικό κεφάλαιο στην Kition Ocean Holdings Limited .

Η Kition Ocean Holdings Limited, εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Kition Ocean Holdings Limited είναι όχημα κοινοπραξίας, το οποίο συστάθηκε ως προϋπόθεση για τη σύναψη της Σύμβασης Παραχώρησης στην οποία είναι Ανάδοχος της Παραχώρησης, μέσω της οποίας έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, το αποκλειστικό δικαίωμα και την υποχρέωση να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να χρηματοδοτήσει, να λειτουργήσει, να συντηρήσει και αναλόγως, να επιστρέψει στην Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας το Λιμάνι και την Μαρίνα της Λάρνακας καθώς και την Περιοχή των Ακινήτων ως αυτή ορίζεται στη Συμφωνία Παραχώρησης  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου