Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 9(2)(γ) του νόμου 33/64) με απόφασή του στην Αίτηση αρ. 1/2024, έκρινε νομικά ορθή την ερμηνεία του Εφετείου σχετικά με το Άρθρο 9(4) και (5) του Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/08
24/05/2024


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή») ανακοινώνει ότι, στις 23/05/2024 το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο (δικαιοδοσία δυνάμει του άρθρου 9(2)(γ) του νόμου 33/64) (εφεξής το «Δικαστήριο») με ομόφωνη απόφασή του στην Αίτηση αρ. 1/2024, έκρινε ορθή την ερμηνεία του Εφετείου σχετικά με το Άρθρο 9(4) και (5) του Περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 13(Ι)/08 (εφεξής ο «Ν.13(Ι)/08)»).

To ζητούμενο στην παρούσα απόφαση ήταν η ερμηνεία του Άρθρου 9(4) και (5) του Ν.13(Ι)/08 προκειμένου να αποφασιστεί σε τρίτο και τελευταίο βαθμό «…νομικό θέμα, το οποίο άπτεται της ανάγκης ορθής ερμηνείας νομοθετικής διάταξης, αλλά και αγγίζει ζήτημα γενικής δημόσιας σημασίας, με βάση τα δεδομένα που καλύπτουν την περίπτωση, τη νομιμότητα δηλαδή της συγκρότησης της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, οργάνου το οποίο επιτελεί σημαντικό ρόλο στα οικονομικά δρώμενα.

To Δικαστήριο υπενθύμισε ότι: «Η ανάγκη για ερμηνεία του Άρθρου 9(4) και (5) του Ν.13(Ι)/08, προέκυψε ως εκ της ομόφωνης απόφασης του Εφετείου στην Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού ν. Παγκύπριου Οργανισμού Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ, Ε.Δ.Δ. 66/23, ημ. 8.12.23 («η Απόφαση του Εφετείου»). Αντικείμενο της Απόφασης του Εφετείου, ήταν η έφεση της ΕΠΑ κατά της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου («το Πρωτόδικο Δικαστήριο») στην Προσφυγή 1848/18 την οποία είχαν υποβάλει οι Αιτητές κατά της απόφασης της ΕΠΑ, να τους επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και υποχρέωση να αποφύγουν επανάληψη διαπιστωθεισών παραβάσεων κατά το Άρθρο 6(1)(α) του Ν.13(Ι)/08 (για επιβολή αθέμιτων τιμών και όρων). Το Πρωτόδικο Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση της ΕΠΑ αποδεχόμενο εισήγηση των Αιτητών πως έπασχε η συγκρότηση της εξαιτίας του ότι η τότε πρόεδρος της Λουκία Χριστοδούλου («η Χριστοδούλου») είχε διοριστεί για μία θητεία ως μέλος και για άλλες δύο θητείες ως πρόεδρος κατά παράβαση του Άρθρου 9(4) και (5)(α) του Ν.13(Ι)/08 («η Πρωτόδικη Απόφαση»). Η ΕΠΑ εφεσίβαλε την Πρωτόδικη Απόφαση, ισχυριζόμενη πως η δοθείσα ερμηνεία του Άρθρου 9(4) και (5) του Ν.13(Ι)/08 ήταν εσφαλμένη και «… εναντίον της εφαρμογής των εν λόγω άρθρων στα δεδομένα της συγκεκριμένης περίπτωσης».».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δικαστήριο σημείωσε ότι: «το νομικό θέμα προς απόφανση - ως συμπαγώς το εξέφρασαν οι δικηγόροι των Αιτητών - σύγκειται στο κατά πόσον η λέξη «θητεία» που εντοπίζεται στις ουσιαστικές διατάξεις του Άρθρου 9(4) και (5) του Ν.13(Ι)/08, αναφέρεται σε θητεία προσώπου που έχει υπηρετήσει στην ΕΠΑ ως μέλος αυτής, ανεξαρτήτως της ιδιότητας διορισμού, είτε ως πρόεδρος είτε ως άλλο μέλος, ή αν οι διατάξεις αναφέρονται σε θητεία που διανύεται στις διακριτές θέσεις του προέδρου της ΕΠΑ, ή του άλλου μέλους.».

Εν συνεχεία, το Δικαστήριο αφού εξέτασε τη σχετική νομολογία και τις θέσεις των μερών, δεν συμφώνησε με τις θέσεις των Αιτητών στην παρούσα υπόθεση καταλήγοντας ως εξής: «Εν προκειμένω, το πλαίσιο ερμηνείας καθορίζεται από το ίδιο το Άρθρο 9(4) του Νόμου 13(Ι)/08 το οποίο παραπέμπει ευθέως στις πρόνοιες του Άρθρου 9(1) του Νόμου 13(Ι)/08. Η Απόφαση του Εφετείου ως προς τα υπό ανάλυση (και με υπόβαθρο κοινώς αποδεκτά γεγονότα), βασίστηκε στις ορθές νομικές αρχές για όσα άπτονταν της γραμματικής ερμηνείας και εκτέλεσης της. Από τα διαλαμβανόμενα στο Άρθρο 9(4) και (5) του Ν.13(Ι)/08, προκύπτει ότι η ευχέρεια ανανέωσης, και κατ’ ακολουθίαν, ο περιορισμός της δυνατότητας περαιτέρω ανανεώσεων, σχετίζεται 15 προς την ανανέωση θητείας στη συγκεκριμένη θέση στην οποία πρόσωπο διορίζεται ως πρόεδρος ή μέλος. Κατά απλή γραμματική ερμηνεία των ως άνω διατάξεων, οι επίμαχες θέσεις είναι σαφώς διακριτές μεταξύ τους και, συνακολούθως, η θητεία προσώπου και ο περιορισμός τυχόν ανανέωσης της, αναφέρεται και συνδέεται άρρηκτα με την ιδιότητα τής απολύτως διακριτής θέσης προέδρου ή μέλους, που υπηρετεί.».

Η σχετική Απόφαση (Αίτηση αρ. 1/2024) του Δικαστηρίου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

Σχετική είναι η Απόφαση 66/2023 του Εφετείου.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
24/05/2024  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου