Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της με αρ.42/2014 επέβαλε στην εταιρεία Παγκύπριος Οργανισμός Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ πρόστιμο συνολικού ύψους €2.100.000 για παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 στο πλαίσιο εξέτασης της αυτεπάγγελτης έρευνας που είχε διεξαχθεί εναντίον του Π.Ο.Α.
19/12/2014

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται παράβαση των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής «ο Νόμος»), από τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων (ΠΟΑ) Δημόσια Λτδ (εφεξής «ο ΠΟΑ»).

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η απόφαση της Επιτροπής να διεξάγει αυτεπάγγελτη έρευνα εναντίον του Π.Ο.Α. για πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 3 ή/και 6 του Νόμου, καθώς και των άρθρων 101 ή/και 102 της ΣΛΕΕ με σκοπό τη διερεύνηση της συνεργασίας του Π.Ο.Α. με τούς αγελαδοτρόφους μέλη του και τις ενέργειες και/ή πρακτικές του Π.Ο.Α. σε σχέση με τη πώληση/ διάθεση του φρέσκου αγελαδινού γάλακτος κατά τη χρονική περίοδο 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι και 28 Μαΐου 2012.

Η Επιτροπή επισημαίνει το γεγονός ότι η αγορά του νωπού αγελαδινού γάλακτος χαρακτηρίζεται από ποσοστώσεις παραγωγής και ότι δεν μπορεί οποιοσδήποτε να εισέλθει σε αυτή αν δεν του έχει κατανεμηθεί ποσόστωση παραγωγής από τις αρμόδιες αρχές. Ως εκ τούτου η αγορά αυτή είναι εξ’ υπαρχής περιορισμένη με αποτέλεσμα οποιεσδήποτε συμπεριφορές ή πρακτικές που δυνατό να κριθούν ως αντι-αντιανταγωνιστικές να έχουν ιδιαίτερα επιβλαβή αποτελέσματα στον ανταγωνισμό και κατά συνέπεια στα επόμενα στάδια της αλυσίδας παραγωγής προϊόντων που έχουν το νωπό αγελαδινό γάλα ως πρώτη ύλη και τελικά για τον καταναλωτή.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2014, ομόφωνα:

1. Αποφάσισε ότι ο Π.Ο.Α. ως ένωση επιχειρήσεων παραβίασε:

(Α) το άρθρο 3(1)(α) του Νόμου με την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένους τυποποιημένους όρους καθορισμού των τιμών αγοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος.

Η Επιτροπή στην απόφασή της σημείωσε ότι η διαπιστωθείσα παράβαση του καθορισμού της τιμής πώλησης του νωπού αγελαδινού γάλακτος έχει χαρακτήρα σοβαρής παράβασης στα πλαίσια εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού εφόσον οι οριζόντιοι περιορισμοί που τίθενται σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό έχουν ως αντικείμενο την παρακώλυση και/ή τον περιορισμό και/ή τη νόθευση του ανταγωνισμού κατά παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου.

Η παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου από μέρους του Π.Ο.Α. μέσω του καθορισμού τιμών αγοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος, έχει αντίκτυπο τόσο στην αγορά που δραστηριοποιείται ο κάθε παραγωγός αφού αφενός δεν είναι ελεύθερος να πωλεί τις ποσότητες που παράγει στην τιμή που επιθυμεί και αφετέρου στο επόμενο στάδιο της αγοράς και συγκεκριμένα στην τιμή πώλησης του νωπού αγελαδινού γάλακτος από τον Π.Ο.Α. προς τις γαλακτοβιομηχανίες, τους παστεριωτές, τα τυροκομεία και τις παγωτοβιομηχανίες.

(Β) το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου με την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν την επιβολή ρητρών αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμού.

Αναφορικά με την παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου και τους όρους που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί μεταξύ Π.Ο.Α. και αγελαδοτρόφων μελών του, η Επιτροπή έκρινε ότι οι εν λόγω συμφωνίες έχουν ως αντικείμενο την παρακώλυση και/ή τον περιορισμό και/ή τη νόθευση του ανταγωνισμού και θεωρούνται πολύ σοβαρές παραβάσεις εφόσον σκοπός τους και, ουσιαστικά, αποτέλεσμά τους, είναι η απόλυτη και αυστηρή δέσμευση των παραγωγών, η μη συμμόρφωση των οποίων μπορούσε να επιφέρει μέχρι και την αποβολή τους από τον Π.Ο.Α. και τον αποκλεισμό τους από τη σχετική αγορά.

Σε ότι αφορά την παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου από μέρους του Π.Ο.Α. μέσω της εφαρμογής ρητρών αποκλειστικότητας έχει διαφανεί ότι λόγω του μεγάλου μεριδίου που κατέχει στην αγορά εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και της συγκέντρωσης της αγοράς, οι ενέργειες του Π.Ο.Α. επηρεάζουν, τόσο το στάδιο στο οποίο συναλλάσσονται οι παραγωγοί με τον Π.Ο.Α., όσο και επόμενα στάδια της αγοράς τα οποία επηρεάζονται λόγω της φύσης και χαρακτηριστικών των συγκεκριμένων αγορών οι οποίες λειτουργούν ως ‘αλυσίδα’.

(Γ) το άρθρο 3(1)(β) του Νόμου με την εφαρμογή του μέτρου Ομαλής Παραγωγής Γάλακτος (Ο.Π.Γ.).

Η Επιτροπή στην απόφασή της σημείωσε ότι ο τρόπος εφαρμογής του μέτρου Ο.Π.Γ. στερούσε από τους παραγωγούς τη δυνατότητα να παράγουν στα όρια της ετήσιας ποσόστωσής τους, σε περίπτωση που σε συγκεκριμένους μήνες δεν παρήγαγαν την ποσόστωση που τους αναλογούσε μέσω του Ο.Π.Γ.. Επίσης, με την εφαρμογή του εν λόγω μέτρου για συγκεκριμένους μήνες του γαλακτοκομικού έτους, η καθ΄ υπέρβαση παραγωγή παραχωρείται στον Π.Ο.Α. σε μηδενική τιμή, ο οποίος εν συνεχεία προέβαινε στην πώληση της εν λόγω ποσότητας.

Περαιτέρω, σε ότι αφορά την παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου από μέρους του Π.Ο.Α. μέσω του καθορισμού του μέτρου Ο.Π.Γ. διαφάνηκε ότι τούτο έχει αντίκτυπο στην αγορά παραγωγής νωπού αγελαδινού γάλακτος, καθότι, όπως διαπιστώθηκε κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια εφαρμογής του μέτρου Ο.Π.Γ. υπήρχε ακάλυπτη ποσόστωση των αγελαδοτρόφων μελών του Π.Ο.Α., σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια.

2. Αποφάσισε ότι ο Π.Ο.Α., ως δεσπόζουσα επιχείρηση στη σχετική αγορά παραβίασε το άρθρο 6(1)(α) του Νόμου, με τον καθορισμό και/ή την επιβολή υπερβολικών και/ή αθέμιτων τιμών στο νωπό αγελαδινό γάλα. Η Επιτροπή κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα αφού, εξετάζοντας το κοστολόγιο που υπέβαλε ο Π.Ο.Α για τον υπολογισμό της αξίας του νωπού αγελαδινού γάλακτος (ανά λίτρο) για μια αγελαδοτροφική μονάδα, δεν απεδέχθη τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς του Π.Ο.Α., λόγω του ότι κατέληγαν ότι η αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος ήταν κατά πολύ πιο πάνω από την τιμή που λάμβανε ο παραγωγός, κάτι που θα σήμαινε ότι όλοι οι αγελαδοτρόφοι, μέλη του Π.Ο.Α., θα είχαν σημαντικές ζημιές σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα. Η Επιτροπή, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κοστολόγησης που υπέβαλε ο ίδιος ο Π.Ο.Α., και εξασφαλίζοντας στοιχεία από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, που διατηρεί πρότυπο αγελαδοτροφική μονάδα, κατέληξε σε υπολογισμό της αξίας του νωπού αγελαδινού γάλακτος από τον οποίο διεφάνη ότι, η τιμή που καθορίζει ο Π.Ο.Α. και εισπράττουν οι αγελαδοτρόφοι μέλη του είναι αρκετά ψηλότερη από την αξία του νωπού αγελαδινού γάλακτος. Ο υπολογισμός αυτός είχε γίνει λαμβάνοντας υπόψη ως μέση παραγωγή ανά αγελάδα είναι τα 5500 λίτρα που χρησιμοποιεί ο Π.Ο.Α. στο κοστολόγιο του. Η Επιτροπή επανέλαβε τον εν λόγω υπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη ως μέση παραγωγή ανά αγελάδα είναι τα 6400 λίτρα, που ήταν και η πραγματική μέση παραγωγή ανά αγελάδα και διεφάνη ότι, η τιμή που λάμβανε ο αγελαδοτρόφος ήταν ακόμα πιο ψηλή.

Η Επιτροπή έκρινε ότι, η διαπιστωθείσα παράβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή καθότι το νωπό αγελαδινό γάλα αποτελεί την βασική πρώτη ύλη στα πλείστα γαλακτοκομικά προϊόντα πρώτης ανάγκης που περιλαμβάνονται στο καθημερινό κυπριακό διαιτολόγιο. Η συμπεριφορά του Π.Ο.Α., μέσω της επιβολής των υπερβολικών τιμών στο νωπό αγελαδινό γάλα, επηρέασε τα επόμενα στάδια της αγοράς και εν τέλει τους καταναλωτές – τελικούς χρήστες. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή σημείωσε ότι, ο αντίκτυπος στην κυπριακή αγορά είναι ουσιαστικός, εφόσον οι ενέργειές του Π.Ο.Α. επηρεάζουν μεγάλο μέρος αυτής. Ουσιαστικά επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του νωπού αγελαδινού γάλακτος που κυμαίνεται μεταξύ 65-75% της συνολικής παραγωγής της Δημοκρατίας.

3. Υποχρεώνει τον Π.Ο.Α., ως ένωση επιχειρήσεων και ως επιχείρηση, να παύσει αμέσως τις διαπιστωθείσες παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) του Νόμου και να αποφύγει επανάληψη αυτών στο μέλλον.

4. Επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα στον Π.Ο.Α. αναφορικά με τις διαπιστωθείσες ως το άνω σκεπτικό παραβάσεις των άρθρων 3(1)(α), 3(1)(β) και 6(1)(α) του Νόμου, ως ακολούθως:

· Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου που αφορά την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένους τυποποιημένους όρους καθορισμού των τιμών αγοράς του νωπού αγελαδινού γάλακτος, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €600.000 (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ).
· Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 3(1)(β) του Νόμου που αφορά την πρακτική της σύναψης συμβάσεων αποκλειστικής διάθεσης νωπού αγελαδινού γάλακτος με τους αγελαδοτρόφους μέλη του που συμπεριλαμβάνουν την επιβολή ρητρών αποκλειστικότητας και μη ανταγωνισμού, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €600.000 (εξακοσίων χιλιάδων ευρώ).
· Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου του 3(1)(β) του Νόμου που αφορά το μέτρο Ομαλής Παραγωγής Γάλακτος (Ο.Π.Γ), την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €100.000 (εκατόν χιλιάδων ευρώ).
· Αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου που αφορά τον καθορισμό ή/και την επιβολή υπερβολικών και/ή αθέμιτων τιμών, την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €800.000 (οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ).

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

19/12/2014
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου