Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με την απόφασή της Αρ. 09/2013 επέβαλε στην εταιρεία Fereos Ltd πρόστιμο συνολικού ύψους €204.575 για παράβαση του άρθρου 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου αρ. 13(Ι)/2008 (ο Νόμος), στα πλαίσια της εξέτασης καταγγελίας της εταιρείας Andros Kiosk Ltd εναντίον της εταιρείας Fereos Ltd
15/04/2013

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού, με την ολοκλήρωση της ενώπιόν της νενομισμένης διαδικασίας, σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2013, έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, ομόφωνα κατέληξε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου από την εταιρεία Fereos Ltd.

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η καταγγελία ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2006 της εταιρείας Andros Kiosk Ltd, αναφορικά με πιθανολογούμενη παράβαση από μέρους της εταιρείας Fereos Ltd του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου 207/89, ως ίσχυε τότε.

Η Επιτροπή, στις 21 Φεβρουαρίου 2008, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Α.Ε. 3902 (ΑΤΗΚ και Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού), πλήρως συμμορφούμενη με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ανακάλεσε προηγούμενες αποφάσεις της, οι οποίες κρίθηκαν ότι είχαν ληφθεί από μη νόμιμα συγκροτημένο όργανο, και αποφάσισε την εξ’ υπαρχής διερεύνηση της καταγγελίας.

Η Επιτροπή, στις 23 Απριλίου 2012, εξέτασε το χειρισμό της καταγγελίας υπό τη νέα σύνθεσή της σύμφωνα με το διορισμό της από το Υπουργικό Συμβούλιο, ως η σχετική απόφασή του ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2011.

Η Επιτροπή, υπό το φως της αποδοχής ακύρωσης της απόφασης της Επιτροπής για την οποία εκκρεμούσε αίτηση ακύρωσης στο Ανώτατο Δικαστήριο Κύπρου, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις προσφυγές με αρ. 1544/09, 1545/09, 1596/09 και 1601/09 (ExxonMobil Cyprus Ltd κ.ά. και Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού), στις οποίες κρίθηκε ότι ο διορισμός του Προέδρου της Επιτροπής δεν ήταν νόμιμος, αποφάσισε να επανεξετάσει την καταγγελία, αφού έπειτα από ακυρωτική απόφαση η πράξη εξαφανίζεται και η διοίκηση υποχρεούται να επαναφέρει τα πράγματα στη θέση στην οποία βρίσκονταν πριν από την έκδοση της πράξης που ακυρώθηκε.

Η Επιτροπή, με την απόφαση της ημερομηνίας 15 Φεβρουαρίου 2013, ομόφωνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία αιφνίδια και αδικαιολόγητα διέκοψε τη μακρόχρονη σχέση οικονομικής εξάρτησης με την καταγγέλλουσα εταιρεία, ενώ ήταν αδύνατο για την καταγγέλλουσα να εξεύρει ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις άλλων εμπορικών επιλογών και, ως αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς της καταγγελλόμενης δημιούργησε στην καταγγέλλουσα ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία με τη σειρά της είχε βασιστεί στις συμφωνίες προμήθειας που είχε πετύχει με την καταγγελλόμενη για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής της.

Ως αποτέλεσμα αυτής της συμπεριφοράς της καταγγελλόμενης εταιρείας, η Επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι η καταγγελλόμενη εταιρεία προέβη σε καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης που είχε με την καταγγέλλουσα εταιρεία, κατά παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου.

Η Επιτροπή, υπό το φως των γραπτών παρατηρήσεων της εταιρείας Fereos Ltd και αφού έλαβε υπόψη τη βαρύτητα και τη διάρκεια, καθώς επίσης και τη φύση και σοβαρότητα της παράβασης, και οποιεσδήποτε ελαφρυντικές και μη περιστάσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε αναφορικά με το ύψος του διοικητικού προστίμου.

Η Επιτροπή, κατά την εξέταση του ύψους του προστίμου, σημείωσε επίσης τα εξής:

(α) Η καταγγελλόμενη δεν έχει διαπράξει στο παρελθόν οποιαδήποτε άλλη διαπιστωμένη παράβαση του Νόμου.

(β) Η καταγγελλόμενη, μετά την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής το Μάϊο του 2009, προχώρησε άμεσα υλοποιώντας την και άρχισε να συνεργάζεται με την καταγγέλλουσα.

(γ) Τα γεγονότα καταδεικνύουν ότι αυτή η συνεργασία ακόμη υφίσταται.

(δ) Η καταγγελλόμενη αιφνίδια και αδικαιολόγητα διέκοψε τη μακρόχρονη σχέση οικονομικής εξάρτησης με την καταγγέλλουσα.

(ε) Ήταν αδύνατο για την καταγγέλλουσα να εξεύρει ισοδύναμες εναλλακτικές λύσεις άλλων εμπορικών επιλογών.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 24(α)(i) του Νόμου, αναφορικά με τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου, ομόφωνα έκρινε ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις την επιβολή διοικητικού προστίμου στην εταιρεία Fereos Ltd, το οποίο ανέρχεται σε €204.575.

Ολόκληρο το κείμενο της απόφασης βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής (www.competition.gov.cy).
  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου