Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Shwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft Sovag από την εταιρεία Gazprom Germania GmbH
22/10/2014


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την προτεινόμενη εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Shwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft Sovag από την εταιρεία Gazprom Germania GmbH.

Η Gazprom Germania GmbH είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της GPG είναι η χρηματοδότηση και διαχείριση επενδύσεων. Η Gazprom Germania GmbH είναι θυγατρική εταιρεία της ΟΑΟ Gazprom, η οποία είναι δημόσια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο, δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την εξερεύνηση, παραγωγή, μεταφορά, προμήθεια, εμπορία, διανομή και αποθήκευση του φυσικού αερίου.

Η Shwarzmeer Und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft Sovag είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι πάροχος ασφαλιστικών υπηρεσιών και οι κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης (εκτός από την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ζωής) και υπηρεσιών αντασφάλισης.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου