Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Native Instruments Holding GmbH από την Francisco Partners Management L.P., μέσω της Music Creation Group Topco (UK) Ltd
12/02/2021


Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού έλαβε κοινοποίηση συγκέντρωσης από την Francisco Partners Management L.P αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της Native Instruments Holding GmbH, μέσω της Music Creation Group Topco (UK) Limited.

Η Francisco Partners Management L.P αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία επενδύσεων ανά το παγκόσμιο, η οποία ειδικεύεται σε επενδύσεις στην τεχνολογία και σε επιχειρήσεις που βασίζονται στην τεχνολογία.

Η Music Creation Group Topco (UK) Limited αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί θυγατρική της Francisco Partners Management L.P και ενεργεί ως «όχημα» εξαγοράς και η οποία έχει συσταθεί για την απόκτηση της Επιχείρησης Στόχου. Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, θα λειτουργεί ως απλή εταιρεία χαρτοφυλακίου κατέχοντας τις μετοχές της Επιχείρησης Στόχου.

Η Native Instruments Holding GmbH αποτελεί εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Γερμανίας. Η εν λόγω εταιρεία είναι η Επιχείρηση Στόχος στη συγκεκριμένη πράξη συγκέντρωσης και αποτελεί προγραμματιστή και προμηθευτή λογισμικών μουσικής καθώς και εξοπλισμού που απαιτείται για την παραγωγή μουσικής.  Twitter Icon  Facebook Icon

Cartel Hotline

Αποφάσεις Επιτροπής

whistleblowers

Κριτήρια Προτεραιότητας

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

Δημόσια Διαβούλευση

Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

Δημόσιες Συμβάσεις

Καν' το Ηλεκτρονικά

Ενημέρωσέ με

Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

Περί Κϋπρου