Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας

Νέα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού με απόφασή της επέβαλε πρόστιμο στην εταιρεία Χαραλαμπίδης-Κρίστης Λτδ ύψους €271,385.11 για παραβάσεις του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α΄ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
19/01/2022


Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή»), με την ολοκλήρωση της δέουσας διαδικασίας εξέτασης και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 02/02/2021, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 5/2021 απόφασή της σύμφωνα με την οποία στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής «ο Νόμος») και του αντίστοιχου άρθρου 102 στοιχ. α’ της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ»), από μέρους της εταιρείας Χαραλαμπίδης-Κρίστης Λτδ.

Αντικείμενο της υπόθεσης αποτέλεσε η απόφαση της Επιτροπής να διεξαγάγει αυτεπάγγελτη έρευνα στην αγορά του αγελαδινού γάλακτος. Ειδικότερα, η Επιτροπή, αφού εξέτασε πληροφορίες, δημοσιεύματα και δελτία τύπου αναφορικά με την εν λόγω αγορά, ομόφωνα αποφάσισε τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά του φρέσκου παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης και μακράς διαρκείας αγελαδινού γάλακτος προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παράβασης των άρθρων 3 και/ή 6 του Νόμου καθώς και των άρθρων 101 και/ή 102 της ΣΛΕΕ, από μέρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε αυτή, για την περίοδο 2008 - 2014.

Η έρευνα κάλυψε ένα ευρύ πεδίο το οποίο επεκτάθηκε σε όλα τα προϊόντα που συγκαταλέγονται στην ευρύτερη αγορά του φρέσκου παστεριωμένου, υψηλής παστερίωσης και μακράς διαρκείας αγελαδινού γάλακτος και επικεντρώθηκε στις κύριες βιομηχανίες γάλακτος που κατά τον ουσιώδη χρόνο δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία των εν λόγω προϊόντων στην κυπριακή αγορά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, διεξήχθη, βάσει του άρθρου 31 του Νόμου, ταυτόχρονη επιτόπια έρευνα στις επιχειρήσεις Χαραλαμπίδης-Κρίστης Λτδ (εφεξής η «Χαραλαμπίδης-Κρίστης») και Α/φοί Λανίτη Λτδ (εφεξής η «Λανίτης»).

Από την έρευνα που διενεργήθηκε, τόσο την επιτόπια όσο και στη συνέχεια, υπό μορφή ερωτηματολογίων που αποστάλθηκαν στα δύο εμπλεκόμενα στην υπόθεση μέρη, συλλέχθηκε μεγάλος αριθμός στοιχείων, περιλαμβανομένων συμφωνιών οι οποίες είχαν συναφθεί μεταξύ αυτών και συνεργατών τους (όπως, σημεία πώλησης και εταιρείες διανομής), εσωτερική αλληλογραφία καθώς και μεταξύ τους αλληλογραφία, στοιχεία επικοινωνίας με συνεργάτες τους, τιμοκατάλογοι, και διάφορα άλλα έγγραφα, από τα οποία αντλήθηκε πληροφόρηση σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική των δύο γαλακτοβιομηχανιών και τις εργασίες τους γενικότερα.
Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της έρευνάς της για στοιχειοθέτηση ενδεχόμενων παραβάσεων του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ, αξιολόγησε ένα προς ένα τα συλλεχθέντα στοιχεία.

Όσον αφορά στις υπό αναφορά κάθετες συμφωνίες, η Επιτροπή εστίασε την προσοχή της στους σημαντικότερους όρους αυτών, από άποψη δικαίου του ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή, στη βάση των συλλεχθέντων στοιχείων, εξέτασε επίσης το ενδεχόμενο ύπαρξης οριζόντιας σχέσης καθώς και εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των δύο γαλακτοβιομηχανιών, αναφορικά με τον ουσιώδη χρόνο της έρευνας.

Έχοντας ολοκληρώσει την αξιολόγηση των στοιχείων του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή, με την απόφασή της ημερομηνίας 2/2/2021, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι δεν στοιχειοθετείται οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) ΣΛΕΕ από μέρους των γαλακτοβιομηχανιών Χαραλαμπίδης-Κρίστης και Λανίτης που εξετάσθηκαν. Συγκεκριμένα, στη βάση των ενώπιον της στοιχείων, η Επιτροπή αποφάσισε ότι:
 • Δεν στοιχειοθετήθηκε η ύπαρξη οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών κατά τον ουσιώδη χρόνο, ρητή ή σιωπηρή, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.
 • Δεν στοιχειοθετήθηκε ότι οι εν λόγω γαλακτοβιομηχανίες, κατά τον ουσιώδη χρόνο, έμμεσα καθόριζαν την τιμή πώλησης των επίμαχων προϊόντων μέσω των εκπτώσεων και/ή των οποιωνδήποτε όρων των συμφωνιών συνεργασίας με τα σημεία πώλησης.
 • Δεν στοιχειοθετήθηκε παράβαση του άρθρου 3(1) του Νόμου και 101 της ΣΛΕΕ ως προς συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια της εταιρείας Λανίτης αλλά ούτε και ως προς τις κάθετες συμφωνίες της Χαραλαμπίδης-Κρίστης με τους διανομείς της που εξετάσθηκαν, κατά τον ουσιώδη χρόνο.

  Όσον αφορά σε ενδεχόμενες παραβάσεις του άρθρου 6(1) του Νόμου και 102 ΣΛΕΕ, η Επιτροπή σε πρώτο στάδιο εξέτασε κατά πόσο μία εκ των δύο υπό εξέταση γαλακτοβιομηχανιών κατείχε δεσπόζουσα θέση σε μία ή περισσότερες από τις σχετικές αγορές. Από την ανάλυση που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η Χαραλαμπίδης-Κρίστης, κατά τον ουσιώδη χρόνο, κατείχε δεσπόζουσα θέση στις σχετικές αγορές (α) σοκολατούχου / αρωματισμένου γάλακτος και (β) γάλακτος χωρίς λακτόζη.
  Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή προχώρησε σε εξέταση της συμπεριφοράς της εν λόγω εταιρείας στις υπό αναφορά αγορές, σχετικά με την τιμολογιακή της πολιτική, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτή συνιστούσε ή όχι καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της σε αυτές, λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό, μεταξύ άλλων, υπόψη της τις αρχές που καθιερώθηκαν στην υπόθεση αρ 27/76, United Brands v Commission

  Από την ανάλυση που διενεργήθηκε, καθώς και από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, η Επιτροπή, με την απόφασή της ημερομηνίας 2/2/2021, ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετείται παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και του άρθρου 102 στοιχ. α’ ΣΛΕΕ από μέρους της Χαραλαμπίδης-Κρίστης, η οποία εκμεταλλεύτηκε καταχρηστικά τη δεσπόζουσα θέση της στη σχετική αγορά σοκολατούχου / αρωματισμένου γάλακτος με την εφαρμογή υπερβολικής τιμολόγησης στα προϊόντα της που εμπίπτουν σε αυτή.
  Με την απόφασή της η Επιτροπή κατέληξε επίσης στα ακόλουθα συμπεράσματα ως προς τις πιθανολογούμενες παραβάσεις των άρθρων 6(1) του Νόμου και 102 ΣΛΕΕ που εξετάσθηκαν:
 • Όσον αφορά στις εκπτώσεις που παρέχονται από τη δεσπόζουσα επιχείρηση, η χορήγηση τους δεν συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά αλλά ούτε και διακριτική μεταχείριση υπό την έννοια των υπό αναφορά διατάξεων.
 • Όσον αφορά στις συμφωνίες διανομής της δεσπόζουσας επιχείρησης, παρά το γεγονός ότι σε αυτές εμπεριέχονται όροι αποκλειστικότητας, εντούτοις, δεδομένου του περιορισμένου ενώπιον της Επιτροπής αριθμού συμφωνιών, οι οποίες μάλιστα αφορούσαν μόνο σε ορισμένα χωριά των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού και Πάφου, δεν δύνατο να τεκμηριωθεί παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και 102 στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ.

  Η Επιτροπή, ασκώντας τη διακριτική της ευχέρεια, αφού αξιολόγησε όλα τα ενώπιον της δεδομένα και αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη διάρκεια και τη σοβαρότητα/βαρύτητα της παράβασης και όλους τους ελαφρυντικούς παράγοντες, ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει στη Χαραλαμπίδης-Κρίστης διοικητικό πρόστιμο στο πλαίσιο του Νόμου και δη των άρθρων 24(α)(i) και 42(1) του Νόμου αρ. 13(Ι)/2008, ύψους €271,385.11 (διακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες, τρακόσια ογδόντα πέντε Ευρώ και έντεκα σεντς) και υποχρέωσε αυτήν όπως, δυνάμει του άρθρου 24(β) του Νόμου, παύσει αμέσως τη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 6(1)(α) του Νόμου και 102 στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ και αποφύγει οποιαδήποτε επανάληψη αυτής στο μέλλον.

  Η σχετική απόφαση της Επιτροπής, ημερομηνίας 02/02/2021, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 03/12/2021 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της.


  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  19/01/2022 •   Twitter Icon  Facebook Icon

  Cartel Hotline

  Αποφάσεις Επιτροπής

  whistleblowers

  Κριτήρια Προτεραιότητας

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

  Σχέδιο Δημοσίευσης-Ν.184(Ι)/2017

  Δημόσια Διαβούλευση

  Πρόγραμμα Αμισθί Πρακτικής Εκπαίδευσης

  Δημόσιες Συμβάσεις

  Καν' το Ηλεκτρονικά

  Ενημέρωσέ με

  Προγράμματα Κατάρτισης Κέντρου Παραγωγικότητας

  Περί Κϋπρου